پایان‌نامه: تحلیل اقتصادی و ارائه الگوی قیمت گذاری بیمه اطلاعات؛ مطالعه موردی شبکه بانکی ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

رشته معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد  پیوسته 

تحلیل اقتصادی و ارائه الگوی قیمت گذاری

بیمه اطلاعات؛ مطالعه موردی شبکه بانکی ایران

استاد راهنما:

دکتر داود منظور

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی عسگری

دانشجو:

محمد صادق کریمی مهرآبادی

شهریورماه۱۳۹۰

چکیده :

امروزهتوسعهروزافزوناینترنتدرکشورهایمختلفواتصالتعدادزیادیازمردمبهشبکهجهانیوبوگسترش ارتباطاتالکترونیکیبینافرادوسازمانهایمختلفازطریقدنیایمجازی،بستریمناسبومساعد را برایبرقرایمراوداتتجاریواقتصادیفراهمکردهاست. اگرچه این امر تا حدود زیادی باعث تسهیل فرآیند زندگی افراد شده است اما از دست رفتن ، فاش شدن یا تغییر ناخواسته در اطلاعات باعث به وجود آمدن خسارت های سنگین و بعضا جبران ناپذیر برای افراد و بنگاه ها می شود. وجود این نوع خطر باعث پدید آمدن نوع جدیدی از خدمات بیمه ای به نام بیمه سایبر یا بیمه اطلاعات شده است . بیمهاطلاعاتفرآیندیاستکهدرآناطلاعاتوفرآینددریافت،انتقال،پردازش،ذخیرهوتحویلاطلاعاتدرمقابلخطراتیازقبیلسرقت،دسترسی‌هایتاییدنشده،خرابیناشیازمشکلاتفنیو … بیمهمیگردد. در این پایان نامه قصد داریم نشان دهیم بیمه اطلاعات باعث بالارفتن میزان رفاه افراد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه می گردد ، بنابراین بنگاه ها تمایل دارند در مقابل خطرات پیش روی اطلاعات ، خود را بیمه کنند .

کلمات کلیدی :

بیمه اطلاعات ، قیمت گذاری بیمه ، ارزیابی بیمه اطلاعات ، مدل سازی بیمه اطلاعات

الخلاصه:‌

علی مرّ الزمن تزاید إستعمال الانترنت فی مختلف البلدان ، و هذا الامر و علاقه الکثیرین بالشبکه العالمیه وب و توسیع الاتصالات الالکترونیه بین الأشخاص و المنظمات المختلفه بواسطه العالم المجازی قدوفرت الأرضیات لإقامه التعاملات التجاریه‌ و الإقتصادیه. إن إزاله المعلومات، کشفها، أو التغییر غیرالإرادی فیها یسبب إلی الأضرار الثقیله التی لاتعوض للأشخاص و المؤسسات و لو هذا الامر یؤثر فی تسهیل عملیه الحیاه للأفراد. هذا الخطر قدسبب الی ظهور نوع جدید من خدمات تأمینی ما یسمی بالتأمین سایبر أو تأمین المعلومات. إن تأمین المعلومات هی عملیه یؤمن البیانات و المعلومات و مسار التسلم ، الإنتقال، الصیاغه، الإدخار و تسلیم المعلومات قبال أخطار: منها السرقه، الخربه التی نشأت من المشاکل الفنیه و …..  .شنهدف فی نهایه الرساله أن نری تأمین المعلومات یسبب إلی ازدیاد راحه الأشخاص و المجتمع، علی هذا الأساس ترغب المؤسسات أن تؤمن أنفسهم أزاء المخاطر التی یواجهها المعلومات.

الکلمات الرئیسیه: تأمین المعلومات، تسعیر التأمین، تقویم تأمین المعلومات، النموذج العلمی لتأمین المعلومات.

 

 

Abstract

Nowadays, the increasing development of Internet in different countries and the connection of many people to World Wide Web and the extension of electroniccommunications between persons and different organizations through the virtual world prepare an appropriate and favorable context to establish trade and economic relations. Although, this matter facilitates persons living process largely, but to loss, divulge or unwantedchanges of information create heavy and sometimes irreparable damages to persons and firms. The existence of this kind of risk raises a new kind of insurance service named cyber ​​insurance or information insurance. Information insurance is a process which insures information,receiving, transfer, processing, storage and information delivery process against risks, such as theft, unconfirmed access, failure due to technical problems and etc. In the thesis, we want to show that the information insurance promote the welfare of the people and as the result the welfare of the society. So the firms tend to insure themselves against the risks facing information.

Keywords: information insurance, insurance pricing, information insurance evaluation, information insurance modeling.

Imam Sadiq University (I.S.U)

A thesis

Presented for the

Degree of Master of Science in Economics

Faculty of Economic and Islamic Studies

Economic Analysis and Proposing Pricing Model of Cyber-Insurance;

The Case Study of Iranian Banking Sector

Supervisor:

Dr. D. Manzour

Advisor:

Dr. MM. Asgari

Student:

Mohammad Sadiq Karimi Mehrabadi

September 2011

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل اقتصادی و ارائه الگوی قیمت گذاری بیمه اطلاعات؛ مطالعه موردی شبکه بانکی ایران”