پایان‌نامه: طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران صنعتی: مطالعه موردی: سازمان هوافضا

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش مدیریت صنعتی

طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران صنعتی: مطالعه موردی: سازمان هوافضا

استاد راهنما: دکترغلامرضا گودرزی

استاد مشاور: دکتر علی اوتارخانی

دانشجو: علیرضا رحیم زاده

شهریور ۱۳۹۱

 

چکیده:

نحوه تعامل سازمان­ها با یکدیگر مسأله­ای است که در حوزه سازماندهی و ارتباطات بین سازمانی تعریف می­شود. در این میان دو رویکرد اساسی وجود دارد: رقابت و همکاری. در دیدگاه مبتنی بر رقابت سازمان­ها رقبایی درنظر گرفته می­شوند که به منظور رسیدن به اهداف خود در مقابل یکدیگر قرار می­گیرند. در دیدگاه مبتنی بر همکاری رابطه میان سازمان­ها براساس تحقق منافع مشترک تعریف شده و برای رسیدن به آن بجای ضدیّت، بایکدیگر همکاری می­کنند.

شبکه­های همکاری راهکاری عملیاتی به منظور توسعه روابط همکارانه مبتنی براعتماد است. در یک شبکه همکاری کلیه سازمان­های همکار بصورت یک کل دیده می­شوند که در آن از ظرفیت­ها، شایستگی­ها و نقاط قوت فکری هریک از اعضاء برای بدست آوردن مزیت رقابتی و به حداکثر رساندن عملکرد کل شبکه استفاده می­شود.

در این تحقیق با بکارگیری راهبرد نظریه‌پردازی داده بنیاد مدل مفهومی رشد شبکه همکاران با مطالعه موردی سازمان هوافضا ارائه گردیده است. این مدل از سه بخش اصلی طراحی نظام­مند شبکه پایدار، همکاری­های راهبردی و همکاری­های قانون­مند و متعهدانه تشکیل شده است.

واژگان کلیدی

ارتباطات بین سازمانی، همکاری مبتنی بر اعتماد، شبکه همکاری، سازمان شبکه ای، اتحاد راهبردی.

 

الخلاصه:

إنّ کیفیه تفاعل المنظمات بعضها مع بعض مسأله یتمّ تحدیدها فی حقل التنظیم والعلاقات بین المنظمات. یوجَد نهجان أساسیان فی هذا الحقل: المنافسه والتعاون. یرکّز المنهج المبتنی علی منافسه المنظّمات علی عده من المنافسین یعارض بعضهم بعضًا لأجل الوصول إلی الأهداف. یجری تحدید العلاقات بین المنظمات عند المنهج المترکز علی التعاون علی أساس تحقیق المصالح المشترکه ویتعاون بعضهم مع بعض للوصول إلیها بدلًا عن المعارضه.

إنّ شبکات التعاون حلّ تنفیذی لتطویر العلاقات التعاونیه المبتنیه علی الوثاقه. یعتبر جمیع المنظمات الشریکه فی الواحد من شبکات التعاون کلًا واحدًا تستخدم فیها قدرات کل من الأعضاء وأهلیاته ومیزاته الفکریه للحصول علی المیزه التنافسیه وزیاده أداء الشبکه للحدّ الأعلی.

تم تقدیم النموذج النظری لتنمیه شبکه الشرکاء بدراسه إفرادیه لمنظمه الطیران والفضاء الجوی وباستخدام استراتیجیه التنظیر التجذیری. تکوّن هذا النموذج من ثلاثه أقسام رئیسیه: تصمیم منهجیّ للشبکه الثابته، الشراکات الاستراتیجیه، الشراکات القانونیه والالتزامیه.

الکلمات الرئیسه:

العلاقات بین المنظمات، التعاون المبنی على الثقه، شبکه التعاون، المنظمه الشبکیه، التحالف الاستراتیجی.

 

Abstract

How organizations have interact each other is defiend in the region of organizing and inter-organizational relationship. There are two basic approaches to this issue: competition and collaboration. In the former, organizations are Competitors that compete each other to achieve their own goals. In the latter, the relationship between organizations is defined according to achieve common benefits and therefore, instead of competition, the organizations collaborate with each other.

An operational solution to develop collaborative trust-based relationships is Collaborative inter-organizational networks. In a collaborative network, all of the partners are considered as a unit identity in which the capacities and competeces of every member are used to gain competevie advanteges and maximise performance of the whole network.

Using the strategy of Grounded theory , this research represents the conceptual model of collaborative network in case of Aerospace. Three cheif  part of this model are systematic design of stable network, strategic alliance and regulated and committed collaboration.

Keywords: Inter-organizational, relationship, Trust-based collaboration, collaborative network, strategic alliance.

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Management

A thesis Presented for the Degree Of  Master of Art in Management (Industrial Management)

Designing a Conceptual Model of Development of Industrial Collaborators Network Case Study: The Aerospace 

Supervisor: Dr. Gholamreza Goodarzi

Advisor: Dr. Ali Autarkhany

Student: Alireza Rahimzadeh

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر