پایان‌نامه: کار شایسته در حقوق بینالملل کار و حقوق ایران

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

کار شایسته در حقوق بین‏الملل کار و حقوق ایران

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر توکل حبیبزاده

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر سعیدرضا ابدی

دانشجو:

حمزه اشکبوس

اسفند ۱۳۹۱

چکیده

“کار شایسته” که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین‏الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش می‏باشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک‏ دهه از طرح آن در عرصه بین‏الملل کار می‏‏گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‏المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله‏نامه‏های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ کشور بر اساس‏ موازین‏ دین اسلام‏ با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام و همچنین بر اساس تکالیف قانونی مصرح در این زمینه در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر تهیه سند ملی کار شایسته، لازم و ضروری جلوه نماید.

مؤلف در این پژوهش در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه‏های آن در حقوق بین‏الملل کار، به بررسی این مؤلفه‏ها در دین اسلام و به‏ تبع آن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی و قوانین عادی مهم در این زمینه بپردازد. همچنین پیش‎نویس سند ملی کار شایسته به عنوان مهمترین دستاورد نظام حقوقی داخلی در این مقوله، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. فرضیه حاکم بر این پژوهش نیز آن است که مؤلفه‏هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه‏های بشری، به ‏نحو مطلوبی متجلی شده و مورد توجه و عنایت قرار گرفته است و به‏ تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، در بردارنده این مؤلفه‏ها در اسناد و قوانین بالادستی و سایر قوانین مهم در این زمینه می‏باشد.

واژگان کلیدی:

کار شایسته، دین اسلام، حقوق بین‏الملل کار، اصل چهارم قانون اساسی، قوانین بالادستی، قوانین برنامه توسعه، سند ملی کار شایسته.

العنوان: “العمل اللائق” فی قوانین العمل العالمیه و القانون الإیرانی

الباحث: حمزه اشکبوس

الاستاذ المشرف: الدکتور توکل حبیب‏زاده

الاستاذ المساعد:الدکتور سعیدرضا أبدی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصه

یتناول هذا البحث موضوع “‎العمل اللائق” دراسهً و تحلیلاً فی قوانین العمل الدولیه و القانون الإیرانی.

یعتبر هذا العنوان، عنواناً جدیداً لم یمض علی طرحه سوی عقد من الزمن علی الساحه الدولیه و بات من الضروری تحلیل هذا المفهوم فی النظام القانونی للبلد و ذلک لعده أسبابٍ، منها: لأن إیران أصبحت عضواً فی منظمه العمل الدولیه حیث أدّی ذلک إلی تسری هذا المفهوم إلی نظام القانون الإیرانی و إبتناء کافه القوانین و القواعد للبلد علی اُسس و مبادئ الشریعه الإسلامیه و إلحاق البروتوکولات السائده فی هذا المجال.

لهذا البحث، مبادئ إسلامیه صرّح بها القانون الرابع و الخامس للتنمیه و التی أدت إلی تبنی الوثیقه الوطنیه للعمل اللائق.

و یتناول الباحث فی اطروحته هذه، قوانین العمل المعمول بها عالمیاً و مکنوناتها و تحققها فی الشریعه الإسلامیه  و الذی یعمل بناءً علیها القانون الإیرانی فی هذه المجال. و کذلک فإن الوثیقه الوطنیه للعمل اللائق و ألتی تُعتبر کأهم إنجاز للنظام الدستوری الوطنی سوف تُعرض للدراسه و التحقیق.

الفرضیه السائده فی هذا البحث التی یُعمل لتحققها قد تجلت فی الشریعه الإسلامیه و ألتی إهتمت بجمیع المجالات و الشئون الإنسانیه و تبعاً لهذا الأمر، فإن الدستور الإسلامی قد إستوعب هذه المکنونات و الوثائق و سائر القوانین المهمّه.

 الکلمات الأساسیه:

العمل اللائق، الدین الإسلامی، قوانین العمل الدولیه، الماده الرابعه من الدستور، القوانین العلیاء، قوانین برنامج التنمیه، الوثیقه الوطنیه للعمل اللائق.

Abstract

It’s almost a decade since the concept of “Decent Work”, as the subject of our study in international law and Iranian legal system, has been introduced in the field of international labor. The analysis of this new-introduced concept has become necessary for three reasons: One is Iran’s membership in the International Labor Organization and its being a signatory of some of its pertinent conventions, and another is the adherence of Iranian legal system to Islamic precept. There are also the obligation stipulated by the Fourth and Fifth Development Programs Act in regarded to the issue of “Decent Work”.

The author in this study has sought to explain this concept and its components in international labor law as its well as their description in Islam and follow it in the legal system of the Islamic Republic of Iran and the supreme and normal laws in this context. Also the National Document of Decent Work will be reviewed and studied as the most important achievement in domestic legal system in this category.

The governing hypothesis in this study is that the components which the Decent Work looking for to apply are attainable and appropriately mannered in Islam. This is because Islam is regarded as a complete and comprehensive faith and consequently, the country’s legal system, due to its religious nature, includes all these component in documents and supreme and other important laws.

Keywords:

Decent Work, Islam, International Labor Law, Article IV of Constitution, Supreme Laws, Development Program Acts, The National Document of Decent Work.

Imam Sadiq University

Faculty of  Islamic Studies and Law

A thesis presented for the degree of master of art in Law

  (Public law)

Decent Work in International Labor Law & Iran’s Law

Supervisor:

Dr. T. Habibzadeh

Advisor:

Dr. S. Abadi

Student:

Hamzeh Ashkboos

February 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر