پایان‌نامه‌: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال سوء‌قصد به جان مقامات رسمی داخلی و خارجی با مطالعه در کنوانسیون‌های بین‌المللی

رایگان

توضیحات

دانشکده‌‌ معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته‌‌ معارف اسلامی و حقوق

گرایش جزا و جرم‌شناسی

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال سوء‌قصد به جان مقامات رسمی داخلی و خارجی با مطالعه در کنوانسیون‌های بین‌المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی‌ثابت

دانشجو:

عباس قدیمی

شهریور  ۱۳۹۳

چکیده

سوء‌قصد به جان مقامات رسمی کشورها همواره از مهمترین جرایم مورد توجه قانون‌گذار و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همواره دقیق‌ترین و سریع‌ترین واکنشهای کیفری در این دسته از جرایم رخ داده است. سوء‌قصد به جان مقامات رسمی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب می‌یافته است از مصادیق بارز تروریسم سیاسی می‌باشد. سوء‌قصد به جان مقامات طراز اول مملکت از جمله جرایمی است که علاوه بر به خطر انداختن موقعیت سیاسی حکومت از طریق تشویش اذهان عمومی و ایجاد نا امنی، متضمن خطراتی برای جان اولیاء کشور می‌باشد و به این دلیل این جرم را می‌توان از جمله جرایم سیاسی علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب نمود. در رابطه با جرم سوء‌قصد به جان مقامات خارجی نیز با توجه به اهمیت مقام مورد سوء‌قصد و تأثیری که ارتکاب این بزه می‌تواند در روابط بین دولت ایران و دولت خارجی داشته باشد، در تأثیر منفی چنین بزهی روی این روابط که احتمالاً ممکن است به مناقشات و برخوردهای خصمانه و بروز کشمکشهای سیاسی و نظامی منجر گردد تردیدی نمی‌توان داشت. در این میان و با توجه به رابطه‌ی مستقیم این جرم با مقوله‌ی امنیت و استحکام پایه‌های کشور،‌ نوع برخورد نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و به عبارت دیگر نوع سیاست‌ جنایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی مجازات‌های سنگین و متعدد در برخورد با این نوع جرایم و از سوی دیگر طراحی نهادها و الگوهای متعدد پیشگیری از وقوع این جرایم، نوعی از سیاست جنایی مبتنی بر کیفر و همچنین پیشگیرانه را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر اهمیت جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و جنبه‌های شمول این جرم در زمره‌ی جرایم علیه امنیت، برخورد کنشگرانه و واکنشی همزمان را در برخورد با این جرم طراحی نموده است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، تروریسم، امنیت، سوء‌قصد، مقامات داخلی، مقامات خارجی

العنوان: السیاسه الإجرامیه لجمهوریه إیران الإسلامیه قبال محاول إغتیال المقامات الرسمیه الداخلیه والخارجیه مع دراسه  الإتفاقیات الدولیه

الأستاذ المشرف: الدکتور حسین میرمحمدصادقی

الأستاذ المساعد: الدکتور محمد علی مهدوی الثابت

الباحث: عباس قدیمی

الفرع: الدراسات الإسلامیه والقانون

الخلاصه:

محاوله إغتیال الجهات الرسمیه الحکومیه هی من أهمّ الجرائم التی تهتمّ بها المقنّن والسلطه القضائیه فی الجمهوریه إیران الإسلامیه. لایزال تحدث أدقّ و أسرع ردود الفعل الإتّهامیه تجاه هذه الجرائم. من مصادیق محاوله إغتیال الجهات الرسمیه التی  کانت تتنفّذ من قدیم الزمان فی البلدان المختلفه، هو الإغتیال السیاسی. محاوله إغتیال السلطات العلیا فی الحکومه من الجرائم التی تهدد الجهه الحکومه السیاسیه للحکومه عبر تشویش الرأی العام و إثاره الضطرابات، تتضمّن أخطاراً للقمه الحاکمه. ومن هنا، فهذه الجریمه تعتبر من الجرائم السیاسیه ضد الأمن  الداخلی والخارجی. و أیضا فی ما یتعلّق بجریمه محاوله إغتیال المقامات الخارجیه، بالنسبه إلی المقام المسئول الذی یحاول إغتیاله، بلاشکّ هذا الإغتیال  یؤثّر علی العلاقات الإیرانیه مع الدول الأخری و خاصهً تنتج إثاره المناقشات و الإشتباکات العدوانیه و السیاسیه و العسکریه. و فی هذا المضمار و بما أنّ هذه الجریمهً ترتبط مباشرهً بمجال الأمن و ثوابت البلد، یتمتّع النظام العقوبات لجمهوریه إیران الإسلامیه فی ما یرتبط بجریمه إغتیال المقامات الداخلیه والخارجیه بمنهج خاصّ و أهمیه خاصه و بتعبیر آخر تتمتع السیاسیه الإجرامیه فی جمهوریه إیران الإسلامیه بأهمیه بالغه. جمهوریه إیران الإسلامیه عبر تحدیدها عقوبات صارمه و متعدده  لمکافحه هذه الجرائم و من جانب آخر تصمیم الأنظمه و النماذج المتعدده لتفادی هذه الجرائم، إتخذت نوع من السیاسه الإجرامیه المبتنیه علی العقوبات و أیضا الرادعه. بتعبیر آخر قد أخذت جمهوریه إیران الإسلامیه التصرف التفاعلی  و أیضا  رد الفعل  فی زمن إرتکاب الجریمه لمکافحه هذه الجریمه و هذا بسبب أهمیه جریمه محاوله إغتیال المقامات الداخلیه والخارجیه و کونها من الجرائم المرتبطه بالأمن .

الکلمات الرئیسه: السیاسه الإجرامیه،الإغتیال،الأمن،محاوله الإغتیال،المقامات الداخلیه ،المقامات الخارجیه

Abstract

Assassination of the countries’ officials  has always been considered as one of the most serious crimes by the legislature and the judiciary of the Islamic Republic of Iran. The most accurate and fastest criminal reactions has always occurred in this category of crimes.  Officials’ assassination committed in different countries is one of the obvious examples of political terrorism. Assassination of the countries’ top officials is a crime which, in addition to endangering the political position of the government through disconcerting public opinion and causing insecurity, involves risks to the life of the officials. And for this reason, this crime can be considered as political crime against the internal and external security. When it concerns the assassination of foreign officials and the importance of those assassinated and the effect that this crime has on the relations between the Iranian government and foreign governments, there is no doubt about its negative effect on mutual relationship which probably leads to disputes and hostile encounters and the occurrences of political and military conflicts. In this regard, given the direct relationship of this crime with the issue of security and the foundations of the country, the type of the Iranian penal system  encounter with the crime of the assassination of national and foreign officials and in other words, the type of criminal policy of the Islamic Republic of Iran is very important. The Islamic Republic of Iran, by anticipating heavy and various punishments in dealing with this type of crime and on the other hand, designing the various institutions and patterns of preventing the occurrence of this crime has adopted a kind of criminal policy based on punishment and prevention. In other words, the importance of the crime of assassination of national and foreign officials and aspects of including this crime among the crimes against national security has led to the design of simultaneous action and reaction in dealing with it.

Keywords: criminal policy, terrorism, security, assassination, national officials, foreign officials

گوش کردن

خواندن با قواعد آوایی

دیکشنری – مشاهده فرهنگ لغت با جزئیات

Imam Sadiq (a.s) University

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES AND

LAW

A THESIS

PRESENTED FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE

IN CRIMINAL LAW

Criminal Policy of Islamic Republic of Iran

 Towards assassination of foreign and  domestic officials,

 with reference to international conventions

Student:

ABBAS GHADIMI

SUPERVISOR PROFESSOR

Dr. HOSSEIN MIR MOHAMMAD SADEGHI

ADVISOR PROFESSOR

Dr. MOHAMMADALI MAHDAVI SABET

 August 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر