پایان‌نامه: مبانی و آثار نظارت غیرقضایی بر مصوبات قوه مجریه در ایران و فرانسه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه­ دوره­ کارشناسی ارشد

گرایش حقوق عمومی

مبانی و آثار نظارت غیرقضایی بر مصوبات قوه مجریه در ایران و فرانسه

استاد راهنما:

دکتر محسن اسماعیلی

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا ویژه

دانشجو:

 امیرحسین اصل‌ زعیم

شهریور  ۱۳۹۳

چکیده:

تداوم قانون‌مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین‌کننده آن صورت می‌گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل‌دهنده نظام سلسله‌مراتب قانونی در کشورمان محسوب می‌شوند. یکی از تضمین‌های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد که به موجب اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مکلف به این امر شده است. این نظارت به صورت غیرقضایی و در عرض دیوان عدالت اداری و به موجب قانون و آئین‌نامه خاص از طریق هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت انجام می‌گیرد. اعمال این نظارت از جهت مبانی، موضوع، گستره و ضمانت‌های اجرایی با سایر ساختارهای نظارتی تفاوت‌هایی دارد و عدم انسجام آن، اعتبار منطقی و حقوقی این نظارت را قابل بحث ساخته است. با استفاده از قواعد عام حقوق عمومی، به واکاوی موضوع، معیارهای مورد ارزیابی، تضمینات و آثار این نظارت پرداخته و با آسیب‌شناسی و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه، در نهایت به مفید بودن چنین نظارتی نسبت به مصوبات قوه مجریه در ساختار حقوقی کشورمان رهنمون شدیم اما در خصوص شکل و نحوه آن با ذکر ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های موجود به لزوم تغییر این مرجع نظارتی، از قالب شخص محور به نظارت ساختار محور و قاعده‌مند نائل شدیم.

واژگان کلیدی: نظارت، غیرقضایی، رئیس مجلس، مصوبات قوه مجریه، هیأت تطبیق.

العنوان: مبادئ و أصول الرقابه غیر القضائیه و أثرها علی قرارات السلطه التنفیذیه فی إیران و فرنسا

الأستاذ المشرف: الدکتور محسن اسماعیلی

الأستاذ المساعد: الدکتور محمّدرضا ویژه

الباحث: امیرحسین اصل زعیم

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصۀ:

یتمّ استمرار التشریع و سیاده القانون، عبر تحدید القواعد و النظم القانونیه العلیا و رسم الأبنیه والهیاکل التأمینیه له. تعدّ الشریعه الإسلامیه المقدسه، قواعد و قوانین المجلس المُصادَق علیها و ثمّ المقرّرات الحکومیه علی حسب الترتیب، من العناصر والمکونات المؤلّفه للنظام القانونی فی إیران.تُعدُّ رقابه رئیس مجلس الشوری الإسلامی من تأمینات و ضمانات إتّباع القوانین فی أعلاها، لقرارات السلطه التنفیذیه. و إنّه علی حسب اصول و بنود ۸۵ و ۱۳۸ من الدستور قد کلّف بهذه المهمّه. تتمّ هذه الرقابه بشکل غیرقضائی و فی ضمن محکمه العدل للموظّفین و علی حسب القانون و اللائحه الخاصه عبر لجنه التحقیق و تطبیق قرارات الحکومه. هذه الرقابه تختلف عن الأبنیه و الهیاکل الرقابیه الأخری مبدءاً و موضوعاً، نطاقاً ضمانات و تأمینات تنفیذیه، فهذه الرقابه لعدم إنسجامها، قد حلّت محلَّ الجدل و النِقاش منطقیّاً و قانونیاً. و قد أهتمّ بالتفتیش والبحث عن الموضوع اعتماداً علی القواعد و القوانین العامه للحقوق العامّه، المعاییر المقوّمه(المقیّمه)، التأمینات و الضمانات و آثار هذه الرقابه، و من خلال الباثولوجیا و مقارنته بالنظام القانونی فی فرنسا، قد إهتدینا فی بحثنا إلی هذه الرقابه المفیده بالنسبه إلی قرارات السلطه التنفیذیه فی البناء و الهیکل القانونی لإیران، لکنَّ  بالنسبه إلی الشکل و المنهج فبعد ذکرنا لمواطن الضعف و الفشل الراهنه، تطرقنا إلی لزوم تغییر سلطه الإشراف هذه، من سیاق الإشراف المعتمد علی الشخص إلی الإشراف المعتمد علی الهیاکل و المنهجیّات.

الکلمات الدلیله: الرقابه، غیرالقضائی، رئیس المجلس، قرارات السلطه التنفیذیه، لجنهالتطبیق.

Abstract

The continuation of the rule of law is done by defining superior legal norms and specifying its sanction system. The constituent parts of the legal hierarchy in our country are the holy Islam, the Constitution, the parliament rules and the governmental decisions respectively. One of the guarantees of the superior rule’s compliance with the executive power’s decisions is the parliament speaker’s supervisory authority according to Article 85 & 138 of the Constitution. This kind of review is non-judicial and is next to the administrative justice court and is done by a specific commission by reviewing and comparing governmental decisions with superior laws. This review has some differences from other supervision structures in bases, subjects, scope and sanctions and its absence of unity has caused criticism against its legal and logical validity. Through the general rules of the public law, we have analyzed the topic, criterions of evaluation, guarantees and the effects of this review and finally by a pathological analysis and comparison of that with the French legal system we were led to the usefulness of this kind of review of decisions of the executive power in our legal system, but about its form and quality, by noting the defects and present inefficiencies, we reached to the necessity of transforming this kind of supervisory authority from the person-centered form to the structure-based and systematic review.

Key Words: Review, Non-Judicial, Parliament Speaker, Decisions Of The Executive Power, Comparison Commission.

Faculty of Islamic studies and Law

Continuous M.A, Islamic studies and Law

LLM in Public Law

Bases And Effects Of The Non-Judicial Review On The Approvals Of The Executive Power In Iran And France

Supervisor:

Dr. Mohsen Esmaeili

Advisor:

Dr. Mohammad Reza Vijeh

Student:

AmirHossein AsleZaeim

August ۲۰۱۴

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر