پایان‌نامه: الگوی مطلوب تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی تحولات اخیر تفکیک قوا در فرانسه

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق عمومی

الگوی مطلوب تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی تحولات اخیر تفکیک قوا در فرانسه

استاد راهنما

جناب آقای دکتر توکل حبیب‌زاده

استاد مشاور

 جناب آقای دکتر فرید محسنی

دانشجو

 محمد برومند

شهریور ۱۳۹۲

چکیده:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل ۵۷) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه‌ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول ۸۷ تا ۸۹ وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می‌باشند و از طرف دیگر طبق اصل ۱۱۴ رئیس قوه مجریه با آرای عمومی انتخاب می‌شود و اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور می‌داند. از آن‌جایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس قابل نقد است و بنا به تجربه در ساحت عمل هم چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، پایان‌نامه حاضر بر آن است تا ابتدا میزان کارآمدی نظام‌های موجود را بررسی و سپس با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و جایگاه ویژه مقام رهبری به عنوان اولین مقام رسمی کشور، الگوی مطلوب و متناسب با عناصر و مؤلفه‌های جمهوری اسلامی ایران را طرح نماید.

واژه‌های کلیدی

ولایت مطلقه فقیه، نظام تفکیک قوا، نظام ریاستی، نظام نیمه‌ریاستی، نظام پارلمانی

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Law

A thesis presented for the degree of master of art in Law

(Public law)

Appropriate pattern of separation of powers in Republic Islamic of Iran with comparative study of new amendments of separation of powers in franc

Supervisor:

Dr. Tavakol Habibzadeh

Advisor:

Dr. Farid Mohseni

Student:

Muhammad Borumand

Summer 2013

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر