پایان‌نامه: تحلیل برنامه‌ی ملّی توسعه‌ی گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛ بازنگری با رویکرد بهسازی وجهه‌ی ملی

رایگان

توضیحات

دانشکده‌ی معارف‌اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

رساله‌ی دکتری رشته‌ی فرهنگ و ارتباطات

گرایش سیاست‌گذاری

تحلیل برنامه‌ی ملّی توسعه‌ی گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛ بازنگری با رویکرد بهسازی وجهه‌ی ملی

دانشجو

نادر جعفری هفت‌خوانی

استاد راهنما

دکتر محمدهادی همایون

استادان مشاور

دکتر حسام‌الدین آشنا

دکتر کیومرث اشتریان

خردادماه ۱۳۹۰

چکیده

رشد سریع جهانگردی به مثابه‌ی یک صنعت از سویی و نقش وجهه به عنوان کلیدی‌ترین عامل برای انتخاب مقصد در جهانگردی از سوی دیگر، ضرورت توجه به رابطه‌ی وجهه و جهانگردی را بیش از پیش کرده است. افزون بر نقش وجهه در رونق جهانگردی، در جهان امروز کشورها با تأکید بر ابعاد سیاسی و فرهنگی جهانگردی، از ظرفیت این صنعت به منظور معرفی بهینه‌ و بهبود وجهه‌ی ملی خود نیز بهره‌های فراوانی می‌برند. تحقیقات اخیر به خوبی نشان داده که وجهه‌ی ملی یک کشور می‌تواند مرجع و شاخص مؤثری برای موفقیت تلاش‌هایی آن کشور در سطح بین‌المللی باشد. مدل‌های شناخته‌شده و معتبر ارزیابی و تعیین وجهه‌ی ملی، رتبه‌‌بندی وجهه‌ی ملی هر کشور را با ترکیبی از مؤلفه‌های مختلف ازجمله جهانگردی، فرهنگ و میراث فرهنگی، و مردم می‌سنجند و این هم نمایانگر ظرفیت و نقش مؤثر جهانگردی در بهسازی وجهه‌ی ملّی کشورها است. ازسویی با این واقعیت مواجه هستیم که وجهه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی جهان، متناسب با ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوان کشور و درواقع، مطابق حقیقتِ آنچه که هست، شکل نگرفته است زیرا مزیت‌های قابل‌توجه کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی جهانگردی، زیر سایه‌ی هجوم رسانه‌های بزرگ بین‌المللیِ غربی کم‌اثر شده است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه «با رویکرد ارتباطات میان‌فرهنگی و به منظور بهسازی وجهه‌ی ملی کشور، چه ملاحظاتی را باید در سیاست‌گذاری ملی جهانگردی کشور لحاظ نمود؟» و هدف آن شناخت، تبیین و ارائه‌ی مدلی برای رابطه‌ی میان جهانگردی و وجهه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران ازیک‌سو و تحلیل برنامه‌ی ملی توسعه‌ی گردشگری کشور است. پژوهش حاضر که یک پژوهش کیفی از نوع سیاست‌پژوهی است با رویکرد توصیفی و تجویزی قصد توصیف، تحلیل و ارائه‌ی راهکار (تجویز) دارد. این پژوهش از نوع اکتشافی است و فرضیه نیاز ندارد. مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای در کنار انجام مصاحبه‌های نیمه بسته و نیمه استاندارد با کارشناسان و صاحبنظران مرتبط با برنامه‌ی ملی، روش‌های اصلی مورداستفاده‌ی محقق در گردآوری اطلاعات است.

واژگان کلیدی: جهانگردی، وجهه‌ی ملی، ارتباطات میان‌فرهنگی، برنامه‌ی ملی توسعه گردشگری

الخلاصه:

التنمیه السریعه للسیاحه کصناعه و دور السمعه کأهم عامل لانتخاب المقصد فی السیاحیه، زادت فی الإهتمام بعلاقه السمعه والسیاحه أکثر من قبل. بالإضافه إلی دور السمعه فی ازدهار السیاحه، تستثمر البلدان الیوم من قدره هذه الصناعه لتعریف لسمعتها وتحسینها بشکل أمثل، تأکیداً علی الأبعاد السیاسیه والثقافیه للسیاحه. وأظهرت الدراسات المنفذه أن السمعه الشعبیه لبلد من شأنها أن تکون مرجعاً ومؤشراً فاعلاً لنجاح جهودها فی المستوی الدولی. إن النماذج المعروفه والموثوقه لتقییم وتحدید السمعه الشعبیه، تقوم بتصنیف السمعه الشعبیه عبر ترکیب العناصر المختلفه کالسیاحه، والثقافه، والتراث الثقافی والشعب، وهذا أیضاً یدل علی قدره ودور فاعل للسیاحه فی تحسین السمعه الشعبیه للبلاد. من جهه نواجه هذه الحقیقه أن السمعه الشعبیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه لم تشکل عند الرأی العام العالمی علی أساس مواصفات البلد وقدراته البارزه،‌ و وفقاً لحقیقته، لأن خفف من أثر الإمتیازات الکثیره للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی مجال السیاحه، فی ظل اقتحام الإعلام الدولی الغربی.

السؤال الرئیس لهذا البحث هو: « نظراً لاتجاه العلاقات بین الثقافیه ومن أجل الحصول علی تحسین السمعه الشعبیه للبلد، ما هی الملاحظات التی علینا أن نهتم به فی التخطیط الوطنی للسیاحه؟» ویهدف إلی المعرفه، والبیان و تقدیم نموذجاً للعلاقه بین السیاحه والسمعه الشعبیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه من جهه وتحلیل البرنامج الوطنی لتطویر سیاحه البلد من جهه‌ أخری. هذا البحث الذی یعد من قسم البحوث النوعیه و یبحث فی‌ السیاسات، یتمتع باتجاه وصفی وینوی وصف وتحلیل وتقدیم الحلول. ویعد أیضاً من قسم البحوث الإستکشافیه ولیس بحاجه إلی فرضیه. وفی النهج، یعتمد علی دراسات الوثائق والکتب بجانب القیام بإجراء مقابلات شبه المعیاریه وشبه المفتوح مع الخبراء المرتبطین بالبرنامج الوطنی للسیاحه.

المصطلحات الرئیسه: السیاحه، السمعه الشعبیه، العلاقات بین الثقافیه، البرنامج الوطنی لتطویر السیاحه

Abstract

The rapid growth of tourism of tourism, on the one hand, as an industry, and on the other hand, the role of prestige as the most important key for selecting tourism destination, emphasis the relation between prestige and tourism more than before. Moreover than the role of prestige in tourism thrive; today’s world the countries by emphasis of political and cultural aspects of tourism broadly use the capability of this industry to introduce themselves and improve their national prestige too. New studies truly show that the prestige of a country can be an effective reference and index for successful efforts of him at international level. Well-known and valid models of national prestige assessment and specification asses the rate of national prestige of every country with a composition of different variables such as tourism, culture, and people. And this also is another representative of the capacity and effective role of tourism to improve national prestige of countries. On the other hand, we are faced with the reality that the national prestige of Islamic Republic of Iran along word public opinion are not formed according to the country’s trait, capacity and ability. And indeed, this has not formed according to the real, since under the shadow of invasion of great international western media, significant benefits of Islamic Republic of Iran in the field of tourism has been paled. The main question of this research is that “with the intercultural communications approach and in order to improve national prestige of the country, what considerations should be in terms of tourism in national policy?” and on the one hand, the understanding, explanation, and representation of a model for the relation between tourism and national prestige and, on the other hand, the analysis of national tourism development program are the purposes of the research. The study is a qualitative research of research policy which by using of descriptive and prescribed approach try to explain, analyze and represent a solution (prescribe). This study is exploratory and there isn’t need to hypothesis. Librarian and documented studies with semi-close and semi-standard interviews with national program experts are the main methods of researcher to collect information.

Keywords: Tourism, National Prestige, Intercultural communications, National Tourism Development Program.

Analyzing of the National Tourism Development Program of Islamic Republic of Iran;

Review with the approach of improvement of national prestige

A Dissertation

Submitted to the Faculty of Islamic studies

 & Culture & Communication

in partial fulfillment of the

requirements for the degree of

Doctor of Philosophy

CULTURE AND COMMUNICATION

SUPERVISORS

Dr. M.H. Homayoun

Dr. H. ASHENA

Dr. K. ashtarian

by

  1. jafari

Summer 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر