پایان‌نامه: ” تأثیر تغییرات فضای کسب وکار در بخش تجارت خارجی بر حجم تجارت خارجی کشور ایران و کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا طی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۹، ارائه توصیه‌های سیاستی برای بخش تجارت خارجی ایران”

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

” تأثیر تغییرات فضای کسب وکار در بخش تجارت خارجی بر حجم تجارت خارجی کشور ایران و کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا طی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۹، ارائه توصیه‌های سیاستی برای بخش تجارت خارجی ایران”

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شاهرودی

استاد مشاور: دکتر فتح‌الله تاری

دانشجو: سعید متموّل

شهریور ۱۳۹۰

چکیده:

بانک جهانی در دهه اخیر فضای کسب و کار در بخش تجارت خارجی را به عنوان عاملی تأثیرگذار در توسعه تجارت خارجی شناسایی نموده است و به منظور پایش این فضا، برخی از عوامل محیطی که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در بخش تجارت خارجی اثر گذار است را تحت عنوان «شاخص سهولت انجام تجارت فرامرزی» مورد بررسی قرار می‌دهد. در تحقیق پیش‌رو با ارائه یک مدل کمّی با ساختار مدل‌های جاذبه‌ای تعمیم‌یافته و با استفاده از روش داده‌های پانل، رابطه میان تغییرات شاخص مذکور و حجم مبادلات صادراتی و وارداتی مورد بررسی قرار گرفت به نحویکه سهمتغیرتوضیحیشامل زمان، هزینه و تعداد اسناد لازم برای انجام یک فرایند صادراتی یا وارداتی، بههمراهسایرمتغیرهایمتعارف نظیر تولیدناخالصداخلی، فاصلهدوکشورازیکدیگر، همسایگی، زبانمشترک و محصوربودندرخشکی، مدلیراتشکیلمی‌دهندکهدرصدداستتغییراتحجمتجارتخارجیکشورایرانو۶۲ شریکتجاریاصلی‌اشرادربازهزمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۵ توضیحدهد.

نتایج تخمین مدل، اثر منفی هزینه فرایند تجارت را بر واردات و صادرات ایران طی دوره مذکور- مطابق با فرضیه‌ اصلی تحقیق- تأیید می‌کند و رابطه معناداری برای متغیرهای متعارف مدل شناسایی نموده است. در مقابل، رابطه معناداری برای دو زیر شاخص اسناد تجاری و زمان فرایند تجارت در «شاخص سهولت انجام تجارت فرامرزی بانک جهانی» در مدل اصلی تحقیق شناسایی نشده است که می‌توان آن را به وجود  اشکالات ساختاری در نحوه محاسبه دو شاخص مذکور توسط بانک جهانی تفسیر نمود. با این وجود با توجه به صراحت مدل کمّی تحقیق مبنی بر اثر سوء رشد هزینه‌های فرایند انجام تجارت خارجی بر حجم تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر، لازم است دولت و نهادهای ذیربط اقداماتی را آغاز کنند که منجر به کاهش هزینه‌های انجام فرایند تجارت و تسهیل کسب و کار در این حوزه گردد.

واژگان کلیدی:

فضای کسب و کار، تجارت خارجی، هزینه‌های تجارت، شاخص سهولت کسب و کار، مدل جاذبه‌ای تعمیم‌یافته، داده‌های پانل

 

 

العنوان:أثر التغییرات فی بیئه الأعمال فی التجاره الخارجیه للبلاد علی حجم التجاره الخارجیه فی إیران والبلدان ذات الدخل فوق المتوسط ​​خلال ۲۰۰۵-۲۰۰۹،تقدیمتوصیاتسیاسهللتجارهالخارجیه الإیرانیه.

الأستاذ المشرف: الدکتورمحمد رضا شاهرودی

الأستاذ المساعد: الدکتور فتح الله تاری

الباحث: سعید متموّل

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والاقتصاد

الخلاصه:

حدّد البنک الدولی فیالعقود الأخیره، بیئه الأعماللقطاع التجاره الخارجیه باعتبارهاعاملا مساهمافیتنمیه التجاره الخارجیه و من أجل رصدالفضاء یدرس بعضا منالعوامل البیئیه التیتؤثر علىأداء الشرکاتفی قطاعالتجاره الخارجیه، بعنوان”سهوله ممارسه أنشطه الأعمال عبر الحدود”. فی هذا البحث من خلال نموذج کمّی عبر نماذج الجاذبیّه المعمم و باستخدام منهج بیانات اللوحه، تمّت دراسه العلاقه بین التغیرات فی المؤشّر وحجم الواردات والصادرات.حتی تشکل ثلاثه متغیرات تفسیریه تشملالوقت، التکلفه،عدد من المستندات المطلوبهللتصدیرأوعملیه الاستیراد، جنبا إلى جنب معالمتغیراتالتقلیدیه الأخرىمثلالناتج المحلی الإجمالی، وبعد المسافه بین البلدین، والمجاوره، اللغه المشترکهوکون البلد محصوراً و محاطاً بالبَّر، تشکّل نموذجاً یهدفإلى تفسیر تغییراتحجم التجارهالخارجیه لإیران و۶۲شریکاً تجاریاً رئیسیاًفی۲۰۰۹-۲۰۰۵٫

تؤید نتائج التقدیرات بالنموذج المقترح وجود التأثیر السلبی للتکلفه علىتجاره الواردات والصادراتفیإیرانخلال الفتره-بما یتفق معالفرضیه الأساسیه للبحث-وقد حدد النموذجعلاقهکبیره فیالمتغیراتالتقلیدیه. فیالمقابل،لم یتم التعرفعلىالعلاقه بینالاثنتین منالمؤشرات الفرعیهلمستنداتالأعمال و زمان العملیات التجاریه فی”مؤشرتخفیفالتجاره عبر الحدودالبنک الدولی” فی دراسه النموذجالأصلی و ذلک یمکن أن یفسَّر علی أساس وجودمشاکل هیکلیهفیطریقه حسابالمؤشر من قبلالبنک الدولی. و مع ذلک، نظرا إلی صراحه نموذج البحث الکمّی علی أساس التأثیر السلبی لسیر تکالیف عملیه إجراء التجاره الخارجیه علی حجم التجاره الخارجیهفی السنوات الأخیره یجب أنتبدأ الحکومه و المؤسّسات الحکومیهذات الصله، بتدابیر تؤدی إلی انخفاضتکالیف تنفیذ العملیه التجاریهوتسهیلالعملیات التجاریهفیهذا المجال.

الکلمات الرئیسه:

بیئه الأعمال، التجاره الخارجیه، تکالیف التجاره، سهوله الأعمال، نموذج الجاذبیه المعمّم، لوحه البیانات

 

 

Abstract:

In recent decade, the World Bank has identified the business environment as a determining factor in development of foreign trade, and in order to monitor this factor, they have been studying some components of business environment which affect the firm’s performance in foreign trade sector under the tile of “Ease of Doing Business in Foreign Trade Sector Index”.

In this research, the relation between alteration of this index and variation in export and import volume has been evaluated by utilizing a quantitative model with the structure of augmented gravity model and by application of panel data technique. In the quantitative section, main independent variables including time, cost and number of documents needed to conduct an export or import transaction, accompanied with conventional variables such as gross domestic production, distance between two trade partners, neighborhood, common language, and landlockedness are entered into the gravity model in order to explain the changes in Iran’s foreign trade volume with its main trade partners (including 62 countries) from 2005 to 2009.

The estimated model approves the research’s main assumption by verifying negative effects of trade costs on volume of Iran’s import and export during the 2005-2009. It also results in meaningful effects for the model’s conventional variables. Conversely, the model fails to verify meaningful effect for another two sub-indexes; commercial documents and trade conduction time, in “Ease of Doing Business in Foreign Trade Sector Index”, which can be attributed to the structural defects in World Bank’s procedures to measure these two sub-indexes.

After all, taking into account the model’s explicitness about the negative effect of  increase in foreign trade cost on Iran’s foreign trade volume during recent years, it seems necessary that governments and other relevant public organizations conduct essential proceedings in order to decrease the foreign trade cost and to facilitate the process of doing business in this sector.

Keywords:

Business environment، foreign trade، trade cost، Ease of doing business Index، Augmented gravity model، Panel data

 

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

Analysis of the impacts of business environment in foreign trade sector on the volume of foreign trade in Iran and selected Lower Middle Income countries, during 2004-2009.

Policy implications for Iran’s foreign trade sector.

A thesis

Presented for the

Degree of Master of Art in Economics

Supervisor: Dr. Mohamad Reza Shahrudi

Advisor:Dr. Fathollah Tari

Student:  Saeed Motemavel

September 2011

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ” تأثیر تغییرات فضای کسب وکار در بخش تجارت خارجی بر حجم تجارت خارجی کشور ایران و کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا طی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۹، ارائه توصیه‌های سیاستی برای بخش تجارت خارجی ایران””