پایان‌نامه: تحلیل فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دهم 

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی معارف اسلامی و علوم سیاسی

تحلیل فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دهم 

استاد راهنما: دکتر حسن مجیدی

استاد مشاور: دکتر جلال درخشه

دانشجو: امیررضا صفاریان خوزانی

شهریور ۸۸

چکیده:

انتخابات دهم ریاست جمهوری به جهت شرایط زمانی و ویژگیهای منحصر به فرد آن از اهمیت ویژه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. در این انتخابات نیز به مانند انتخابات در ادوار پیشین، نامزدهای مختلف به بیان دیدگاه ها و مواضع خود پرداخته و از طریق تبلیغات، سعی در جذب آراء به نفع خویش داشتند. در پژوهش حاضر نویسنده سعی نموده است تا فعالیت انتخاباتی نامزدها را با تاکید بر دو نامزد اصلی تشریح و با یکدیگر مقایسه نماید. سوال اصلی که نویسنده در طول تحقیق در پی پاسخ به آن بوده این است که «نقاط افتراق و اشتراک فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دهم چه بودند؟» برای این منظور، مروری بر دوره نهم ریاست جمهوری و نیز اوضاع کشور در آستانه انتخابات دهم، مقدمه‌ای بر مقایسه نامزدها بر اساس مولفه های بدست آمده در بخش اول تحقیق بوده است. برای رسیدن به نتیجه، روش داده بنیاد به کار بسته شده است. وقایع سه ماهه منتهی به زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم از تارنمای اینترنتی نامزدها و چند پایگاه هوادار و تعدادی خبرگزاری استخراج و کد گذاری گردیده است. این کدها، مفاهیم و مقوله هایی را به وجود آورده اند که فعالیت انتخاباتی نامزدها در بخش دوم تحقیق بر اساس آن مفاهیم و مقوله‌های نُه گانه، با یکدیگر مقایسه شده اند. بنابر آنچه گفته شد تحقیق پیش‌رو، فرضیه آزما نبوده و داده ها، مسیر تحقیق را شکل داده اند. در مجموع فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، تابعی از شخصیت سیاسی آنان و جناح سیاسی برخاسته از آن، ترسیم وضع موجود، ارائه الگویی برای اداره کشور و پیروزی در انتخابات با بهره‌گیری از روش های متنوع تبلیغاتی، ائتلاف سیاسی، ایجاد واگرایی بین مردم نسبت به اوصاف و ویژگی‌های نامزد رقیب و مقوله های دیگر بازشناسی شد. انتقاد از وضع موجود مهمترین نقطه اشتراک نامزدها بوده و در بهره گیری از روش های تبلیغاتی، ابزارهای مختلف و شگردهای تبلیغ سیاسی گوناگونی از سوی نامزدها مورد استفاده قرار گرفت. همچنین درحالی که مهمترین اختلاف نامزدها در مسائل سیاسی قابل طرح بود؛ اما نقطه تمرکز تبلیغات انتخاباتی آنان مسائل اقتصادی بوده است.

واژگان کلیدی: فعالیت انتخاباتی، انتخابات دهم ریاست جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری، تبلیغات.

العنوان: تحلیل النشاطات الإنتخابیه لمرشحی الدوره العاشره للإنتخابات الرئاسیه فی‌ إیران

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن مجیدی

الأستاذ المساعد: الدکتور جلال درخشه

الطالب: أمیررضا صفاریان خوزانی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والعلوم السیاسیه

الخلاصه:

إن للإنتخابات الرئاسیه العاشره فی إیران أهمیه خاصه فی تاریخ الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بسبب الظروف الزمنیه و مواصفاتها الخاصه. و قام المرشحون فی هذه الإنتخابات کسائر الدورات ببیان آراء و مواقفهم، و حاولوا جذب أصوات الشعب لصالحهم، عبر الحملات الإنتخابیه. لقد حاول الباحث فی هذه الأطروحه لیشرح و یقارن النشاطات الإنتخابیه للمرشحین تأکیداً علی المرشحین الإثنین الرئیسین. و السؤال الرئیس الذی اراد الباحث الرد علیه فی هذه الأطروحه هو أنه «ما هی نقاط الإفتراق و الإشتراک فی النشاط الإنتخابی لمرشحی الدوره العاشره للإنتخابات الرئاسیه؟» و للحصول علی جواب هذا السؤال، قمنا بدراسه الموضوعات التالیه فی القسم الأول من البحث و هی نظره عابره علی الدوره التاسعه للإنتخابات الرئاسیه و أیضا أوضاع البلد فی مستهل الإنتخابات العاشره، و مقدمه علی مقارنه المرشحین علی أساس الموضوعات المحصله و ذلک باستخدام نظریه الأساس. کما تم استخراج و ترمیز الأحداث التی حدثت خلال الأشهر الثلاثه قبل الإنتخابات الرئاسیه العاشره من المواقع الإلکترونیه للمرشحین و بعض المواقع المنحازه لهم و مواقع بعض وکالات الأنباء. و قد أنتجت هذه الرموز تسعه مفاهیم و موضوعات، أصبحت أساساً لمقارنه النشاطات الإنتخابیه للمرشحین فی القسم الثانی من البحث. و بناءً علی ما تعرضنا  له من تفاصیل، فإن هذا البحث لا یعتمد علی فرضیه و إنما اعتمد علی المعطیات فی طریقه إلی النتیجه. و نهایه تم التوصل إلی أن النشاطات الإنتخابیه للمرشحین تتابع شخصیتهم و اتجاهاتهم السیاسیه،‌ و رسم الوضع الحالی، و تقدم نموذج لإداره البلد، و الفوز فی الإنتخابات باستخدام الأسالیب المتنوعه للحملات الإنتخابیه، و الائتلاف السیاسی، و إبعاد الشعب عن مواصفات و میزات المرشح المنافس و بعض الموضوعات الأخری. و کان نقد الوضع الراهن نقطه إشتراکهما، کما تم استخدام الأدوات و الأسالیب الدعائیه السیاسیه المختلفه فی الحملات الإنتخابیه من قبل المرشحین. أیضاً رکز المرشحان علی القضایا الاقتصادیه، بینما کانت القضایا السیاسیه نقطه خلافهما الأهم.

المصطلحات ‌الرئیسه: النشاطات ‌الإنتخابیه، الانتخابات ‌الرئاسیه‌ العاشره، المرشحین‌ للرئاسه ‌الجمهوریه، الحملات‌ الإنتخابیه.

Abstract:

Because of the time of its occurrence and its unique features the 10th presidential election could be very important in the history of the Islamic Republic of Iran. At this election, just as previous ones, the candidates presented their ideas and viewpoints and tried to obtain more votes through their campaigns. In this research the author has tried to examine and compare the electoral activities of the candidates especially the top two ones. The main question that the author seeks to find its proper answer is “What were the different and common features of the 10th presidential election?” To do this, it was necessary to give an overview on the 9th presidential election and the situation of the country before the 10th presidential election; This attempt is an introduction to comparing candidates on the basis of those factors reached at the first part. To reach this goal, the grounded theory has been employed. The last three month’s events of the 10th presidential election were extracted from candidates’ and some of their supporting websites and some news agencies and were coded. These codes created some concepts and ideas that are good elements for comparing the candidates in the second part. As it was mentioned this research is not hypothetical and the data have guided the research. In general, the electoral activities of the presidential candidates depended on their political personalities, political parties, their ideas about status quo, providing a model for managing the country and winning the election through several campaign methods, political coalitions, creating rifts among people and the other candidates’ characteristics. The most important common feature of the candidates was their criticizing the status quo, and in their campaigns, they employed different means and political methods to publicize their ideas. While in regard to the political issues they expressed the most controversial opinions, they mostly concentrated on economic issues in their debates.

Keywords: electoral activities, the 10th presidential election, candidates, propaganda

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Political Science

A Thesis Presented of Master of Art In Political Science

Analysis of Electoral Activities of 10th Presidential Election’s Candidates

 Amirreza Saffarian Khozani

Supervisor:

Dr. Hassan Majidi

Advisor:

Dr. Jalal Derakhshe

September 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر