پایان‌نامه: تحلیل داده-ستانده غیر خام فروشی نفت بر GNP واشتغال

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

تحلیل داده-ستانده غیر خام فروشی نفت بر GNP واشتغال

استاد راهنما :دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشجو : مهدی محمدی

بهمن ۸۸

 

 

چکیده:

با توجه به اهمیت استراتژیک بخش نفت در اقتصاد ایران و عمر ۱۰۰ ساله این بخش ، نعمت نفت ومنابع طبیعی به نقمتی تبدیل گشته که آثار زیانبار زیادی را بر اقتصاد کشور عارض کرده است. با تغییر نگاه به نفت از یک کالای مصرفی به یک صنعت ونهاده تولیدی ضمن تبدیل این نعمت خدادای به سرمایه ای مولد گامی در جهت از بین بردن آثار سوء خام فروشی برداشته خواهد شد و تغییرات رشدی اقتصاد ملی واشتغالزایی مستقیم و اشتغالزایی کل حاصل از این تغییر استراتژی  به روش داده ستانده مورد محاسبه قرار  گرفت. بر این اساس با استفاده از جدول داده ستانده سال ۱۳۸۰ (تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) صادرات نفت خام صفردر نظر گرفته شد ومقدار صادرات مورد نظر به تقاضای واسطه ای بخش فرآورده های نفتی اضافه گردید حال با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف و ماتریس تقاضای نهایی جدید –  که در آن تقاضای نهایی  بخش فرآورده های نفتی ۲۳ برابر گردیده وتقاضای نهایی بخش نفت خام وگاز طبیعی به میزان  صادرات نفت خام وگاز طبیعی در حالت خام فروشی کاهش یافته است – تولید جدید بخش های مختلف اقتصادی محاسبه گردید. وبا محاسبه ی ماتریس مبادلات بین بخشی جدید در حالت غیر خام فروشی و محاسبه یGNP وبا استفاده از ضرایب کاربری مستقیم  بخش های مختلف اقتصادی ،ماتریس ضرایب اشتغال  مستقیم وغیر مستقیم در حالت غیرخام فروشی برآورد شدبر اساس نتایج این تحقیق، باایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه بخش فرآورده های نفتی و عدم خامفروشی نفت شاهد  رشد ۸/۱۷ درصدی درتولید ناخالص ملی و معادل ۵ درصد رشد دراشتغال مستقیم و۵/۳ درصد رشد در اشتغال کل( مستقیم و غیر مستقیم) خواهیم بود.

کلید واژه ها : GNP ، غیر خام فروشی نفت ، اشتغال ، تحلیل داده ستانده ، فرآورده های نفتی

العنوان:تحلیل حول التسلیم و التسلم(Input-Output Analysis) لبیع النفط بشکل غیر خام علی GNP و فرص العمل

الباحث : مهدی محمدی

الاستاذ المشرف : الدکتور مهدی صادقی

الاستاذ المساعد : الدکتور کامران ندری

الفرع الدراسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه :

رغم أن قطاع النفط یحظی بأهمیه إستراتیجیه فی الاقتصاد الایرانی و علی رغم منک مرور ۱۰۰ عام علی ذلک، لقد بدأت تتحول هذه النعمه و غیرها من الموارد الطبیعیه  إلی تحدیات وجّهت آثاراً سیئه إلی اقتصاد البلاد. فمن خلال إعاده النظر فی صناعه النفط کأساس منتج بدلاً من سلعه إستهلاکیه یمکن تحویل هذه النعمه إلی رسامیل منتجه ناهیک عن إزاله آثارها السلبیه . فمن هذا المنطلق، قمنا بمحاسبه تغیرات التنمیه الإقتصادیه القومیه و إیجاد فرص العمل بشکل مباشر و جمیع فرص العمل المتحصله من هذا التغیر الإستراتیجی من خلال أسلوب التسلیم و التسلم. فعلی أساس ذلک تمّ ملاحظه صادرات النفط الخام صفراً بإستخدام جدول التسلیم و التسلم المتوفر فی عام ۲۰۰۱م (من قبل مرکز الإحصاء فی ایران). کما تمّ إضافه الصادرات المنشوده إلی طلب قطاع المنتوجات النفطیه. إذن، تمّ محاسبه الإنتاج الجدید لقطاعات إقتصادیه مختلفه بإستخدام ماتریس لئونتیف(Leontief) العکسی و ماتریس الطلب النهایی الجدید الذی تم فیه إضافه الطلب النهایی فی قطاع المنتوجات النفطیه ۲۳مره و تقلیص الطلب النهایی لقطاع النفط الخام والغاز الطبیعی إلی صادرات النفط الخام و الغاز الطبیعی فی حاله بیعمها بشکل خام. فمن خلال، محاسبه ماتریس المبادلات المعموله بین القطاع الجدید فی حاله بیعه بشکل غیر خام و محاسبه GNP و إستخدام الضرائب الإستعمالیه المباشره للقطاعات الإقتصادیه المختلفه تم محاسبه ماتریس ضرایب ایجاد فرص عمل مباشره و غیرمباشره فی حاله بیعه بشکل غیر خام. فعلی ضوء نتائج البحث، سوف نلاحظ تنمیه ۸/۱۷ بالمئه للإنتاج القومی الکلی ما یعادل تنمیه ۵بالمئه فی ایجاد فرص عمل مباشره و تنمیه ۵/۳ بالمئه فی الفرص العمل الکلیه (مباشره و غیرمباشره)بإحداث البنی التحتیه اللازمه لتوسیع قطاع المنتوجات النفطیه و عدم بیع النفط بشکل خام.

الکلمات الأساسیه: GNP، بیع النفط بشکل غیر خام، فرصه العمل، تحلیل التسلیم والتسلم، المنتوجات النفطیه

Abstract:

With due attention to the strategic importance of oil in Iran’s economy and its 100 years history, the gift of oil and natural resources are converted to a curse that causes many malignant effects  on the economy. By changing the approach toward oil from being considered as a form of consumer goods to an industry and a productive resource, this gift will be converted to a productive capital .it will also eliminate the ill-effects of selling petroleum. Also, the growth of national economy and direct employment and total employment obtained from this strategy change are calculated by input-output method. On this basis by using input-output table of 1380(which is prepared by Iran Statistic Institute), exports of petroleum are supposed zero and the intended quantity of exports are added to intermediate consumption of oil products. Now, by using Leontief inverse matrix and new total demand matrix-in which total demand of oil products become twenty three times and total demand of petroleum and natural gas is decreased to the exports of petroleum and natural gas in selling petroleum case-neogenesis of different economic parts is calculated. By calculating the interchanges matrix of  new intersectional exchange in selling non refined petroleum and by computing GNP and by using direct technical coefficients of different economic sectors, matrix of direct and indirect employment coefficient and indirect employment in selling non-refined petroleum are estimated.based On results of the research, by creating essential substructure in order to develop the part of oil products and selling non-refined petroleum, we will observe the growth rate of 17.8% in gross national product which is equal to the growth rate of 5% in direct employment and the growth rate of 3.5% in total employment(direct and indirect).

Keywords: GNP, selling non-refined petroleum, employment, input-output analysis, oil products.

IMAM SADEGH UNIVERSITY

Faculty of Islamic Studiesand Economics

Continuous M.A. Islamic Studies and Economics

ANALYSING NON-REFINED PETROLEOM ON GNP AND EMPLOYMENT                   (AN INPUT-OUTPUT APPROACH)

SUPERVISOR: Dr. MAHDI SADEGHI SHAHDANI

ADVISER:Dr.KAMRAN NADRY

MAHDI MOHAMMADI

Febriary2010

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل داده-ستانده غیر خام فروشی نفت بر GNP واشتغال”