پایان‌نامه: تحلیل مدل هنجاری سایت رادیو فردا در سال ٢٠١٠

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

(گرایش مطالعات سیاست‌گذاری)

تحلیل مدل هنجاری سایت رادیو فردا در سال ٢٠١٠

استاد راهنما:

دکتر حسام‌ الدین آشنا

دانشجو:

محمد صادق بیگلری

زمستان ۱۳۸۹

چکیده:

هدف نظری این رساله، کسب شناخت عمیق از هنجارها و سیاست‌های حاکم بر سایت رادیو فردا به عنوان یکی از برنامه‌های رسانه‌ای دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این رساله با بهره‌گیری از نظریات هنجاری رسانه‌ها و رهیافت‌های جدید در باب این نظریات، و بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای تولیدات رسانه‌ای، تلاش شده است تا به مدلی جامع در مورد فعالیت‌های هنجاری سایت رادیو فردا دست یابیم و بر اساس آن به تحلیل و بررسی مدل هنجاری سایت این رادیو بپردازیم.

برای رسیدن به مدل هنجاری سایت رادیو فردا که سؤال اصلی این رساله را تشکیل می‌دهد، تلاش شده است تا به پرسش های فرعی زیر پاسخ داده شود:

١.سیاست‌های اجتماعی سایت رادیو فردا (که شامل بخش‌های اهداف، سیاست مخاطب‌گزینی، بخش‌بندی مخاطبان، فرهنگ تولیدی و جهت ارتباط می‌شود)، چیست؟

٢.سیاست‌های اطلاعاتی سایت رادیو فردا (که شامل بخش‌های سیاست تأمین پیام، گزینش پیام، محتوای ظاهری سایت، جهت‌گیری محتوا و ملاک‌های گزینش در سایت می باشد)، چیست؟

٣.سیاست‌های سازمانی سایت رادیو فردا (که شامل بخش‌های، اهداف، خطوط قرمز، سیاست تعامل با سایت‌های رقیب، تعامل با سایت‌های همسو و میزان استقلال حرفه‌ای می‌شود)، چیست؟

۴.سیاست‌های اقتصادی سایت رادیو فردا (که شامل بخش‌های نحوه مالکیت سایت و نحوه تأمین هزینه سایت  می‌شود)، چیست؟

کلمات کلیدی:

دیپلماسی عمومی، نظریه هنجاری، رادیو فردا، سایت رادیو فردا.

العنوان: تحلیل النموذج المعیاری لموقع إذاعه‌ «فردا» فی عام ۲۰۱۰م

الأستاذ المشرف: الدکتور حسام الدین آشنا

الأستاذ المساعد: الدکتور فؤاد إیزدی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه والثقافه والإتصالات

الملخص:

الغایه النظریه لهذه الأطروحه هی الحصول علی معرفه عمیقه لمعائیر موقع إذاعه «فردا» والسیاسات الحاکمه علیها کإحدی البرامج الإعلامیه فی الدبلوماسیه العامه للولایات المتحده ضد الجمهوریه الإسلامیه فی إیران. ففی هذه الأطروحه حاولناالحصول علی نموذج جامع النشاطات المعیاریه لموقع إذاعه «فردا» عبر استخدام النظریات المعیاریه والإتجاهات الجدیده فی هذه النظریات واستخدام نهج تحلیل المحتوی للإنتاجات الإعلامیه. حیث قمنا بتحلیل ودراسه النموذج المعیاری لهذا الموقع علی أساس هذه المعلومات.

إن السؤال الرئیس الذی تسعی هذه الأطروحه للإجابه علیه هو الحصول علی النموذج المعیاری لموقع إذاعه فردا. لهذا حاولنا إجابه علی الأسئله الفرعیه التالیه:

  • ماهی السیاسات الإجتماعیه لموقع إذاعه «فردا» التی تشمل الغایات، إختیار المتلقین وتقسیمهم، والثقافه الإنتاجیه وجهه الإتصال؟
  • ماهی السیاسات المعلوماتیه لموقع إذاعه «فردا» التی تشمل أقسام سیاسه إعداد الرساله وانتخابها، محتوی الموقع شکلیاً، جهه المحتوی ومعاییر الإنتخاب فی الموقع؟
  • ماهی السیاسات التنظیمیه لموقع هذه الإذاعه التی تشمل الغایات،الخطوط الحمراء، سیاسه التفاعل مع المواقع المنافسه، والمواقع المتوافقه ومستوی الإستقلال المهنی؟
  • ماهی السیاسات الإقتصادیه لموقع إذاعه فردا والتی تشمل اقسام کیفیه ملکیه الموقع وتوفیر تکالیفه؟

الکلمات الرئیسه:

الدبلوماسیه العامه، النظریه المعیاریه، إذاعه فردا، موقع إذاعه فردا

Abstract:

This dissertation theoretically aims the achieving at the deep understanding of the norms and policies governing the website of “Radio Farda” – as one of the media related programs of U.S. public diplomacy toward Iran.  Using new approaches to the normative theories of media and the methodology of content analysis of media products, it tries to achieve a comprehensive model about normative practices of the Radio Farda website and prepares an analysis and the explanation of normative model of this website.

To achieve that normative model – that is the main question of this dissertation- these peripheral questions were considered and answered:

۱) What are the social policies of the Radio Farda website (including aims, audience-selecting policy, categorizing audiences, production culture and direction of communication)?

۲) What are the information policies of the Radio Farda website (including messages preparation policy, selecting messages, exterior content of the website, direction of content and the criteria of selection)?

۳) What are the organizational policies of the Radio Farda website (including aims, red lines, cooperation with competitor’s policy, and degree of professional independency)?

۴) What are the economic policies of the Radio Farda website (including the way of owning the website and founding)?

Keywords: Public Diplomacy, Normative Theory, Radio Farda, Radio Farda Website

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication

Continuous M.A thesis in Islamic Studies and Culture and Communication field(Policy making studies area)

Analyse of normative model radio farad’s website in 2010

Supervisor: Hesamodin Ashna

Adviser: Foad Izadi

Student: Mohammad Sadiq Biglari

March 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر