پایان‌نامه: «اندیشه سیاسی جلال‌الدّین دوانی»

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

«اندیشه سیاسی جلال‌الدّین دوانی»

استاد راهنما:

«دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی»

استاد مشاور:

«دکتر جلال درخشه»

«ابوالفضل محمدی»

زمستان ۱۳۹۰

چکیده:

یکی از دانشمندانی که به اندیشه ورزی پیرامون امر خطیر سیاست پرداخته، جلال‏الدین محمد بن اسعد کازرونی مشهور به علامه محقق دوانی از بزرگان مکتب شیراز  است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل اندیشه های سیاسی چنین شخصیتی، به عنوان بخشی از اندیشه سیاسی کلاسیک در اسلام و ایران  پی‌ریزی شده  و  به مبادی اندیشه سیاسی جلال الدین دوانی، تأثیر آموزه های دینی،عرفانی و فلسفی بر اندیشه سیاسی  او و مؤلفه ها و شاخصه های اندیشه های سیاسی و اجتماعی دوانی می پردازد.

فرضیه اصلی این تحقیق آن است که آمیختگی آموزه های دینی – اخلاقی و عرفانی (اشراقی) با فلسفه سیاسی دوانی موجب درآمیختگی سیاست و شریعت در اندیشه سیاسی وی شده است .

کلمات کلیدی: جلال الدین دوانی ، اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی

العنوان:التفکیر السیاسی لجلال الدین محمد الدوانی

الباحث: ابوالفضل محمدی

الأستاذ المساعد: الدکتور محمدرضا أحمدی طباطبایی

الأستاذ المشرف: الدکتور جلال درخشه

الفرع الدراسی:الدراسات الإسلامیه و العلوم السیاسیه

الخلاصه:

یعتبر جلال الدین محمدبن أسعد الکازرونی من العلماء الذین قاموا بالتنظیر حول السیاسه، فهو الذی إشتهر بالعلّامه الدوانی و هو من أعظم علماء مدرسه شیراز.

یهدف هذا البحث إلی دراسه و تحلیل أفکاره السیاسیه کقسمٍ من التفکیر السیاسی القدیم فی الإسلام و إیران و أیضاً تتناول هذه الدراسه مبادئ التفکیر السیاسی لجلال الدین الدوانی و تأثیر التعالیم الدینیه و العرفانیه و الفلسفیه علی تفکیره السیاسی و مکوّنات و معاییر تفکیره السیاسی و الاجتماعی.

الفرضیه الأصلیه لهذا البحث هی أنَّ إمتزاج التعالیم الدینیه و الأخلاقیه و العرفانیه بالفلسفه السیاسیه الدوانی أدّت إلی إمتزاج التعالیم السیاسیه بالشریعه فی تفکیره السیاسی.

المفردات الأساسیه: جلال الدین الدوانی، التفکیر السیاسی، الفلسفه السیاسیه.

Abstract:

Jalal-al-Din Mohammad-bin-Asad Kazeruni, known as Allameh Mohaqeq Davani, is a great figure of shirazi school of thought whose considerable works in politics were effective in Islamic political thought.

This research is found to study and analyse the political thought of this figure who is a part of classic political thought in Islam and Iran. Along with the foundations of Davani’s political thought and the effects of religious, philosophical and theosophical teachings on his political thought, this study deals with the features and properties of his political and social thought.

The main hypothesis of this research is that the synthesis of religious-ethical and theological teachings in Davani’s political philosophy has led to a mixture of politics and religion in his political thought.

Keywords

Jalal al-din Davani, political thought, political philosophy

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in

Faculty of Islamic Studies and Political Science

Allameh Davani’s Political Thought

Abolfazl Mohammadi

Supervisor:

Dr. M. R. Ahmadi Tabatabaei

Advisor:

Dr. J. Dorakhsheh

Winter 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر