پایان‌نامه: تشیع اهواز: از آغاز تا پایان قرن سوم

رایگان

توضیحات

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دانشکده­ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه­ ی دوره­ ی کارشناسی ارشد ناپیوسته­ ی تاریخ تشیع

تشیع اهواز : از آغاز تا پایان قرن سوم

صاحب عوده تبار

استاد راهنما:

دکتر محسن الویری

تابستان ۱۳۸۸

چکیده:

تشیع در طول تاریخ برای تثبیت  موقعیت  خویش تلاشها و  کوشش‌های زیادی انجام داده  است که آنها را می‌توان به  فعالیت‌های  سیاسی، مبارزاتی یا فرهنگی، عقیدتی و یا حتی اقتصادی تقسیم  کرد.

برای دسترسی و آگاهی  به این فعالیتها، صرف مراجعه به تاریخ کافی نمی باشد بلکه در این مسیر تئوریهای جامعه شناختی که به علل گسترش و  تغییر فکری  یک جامعه می‌پردازند ما را یاری کرده تا  به تصویری گویا و  در عین حال واقعی از جامعه آن روز دست پیدا  کنیم.

آنگاه از اطلاعات و آگاهی‌های بی شماری که  در کتب تاریخ موجود می‌باشد می‌توان  به  نتایجی قابل قبول رسید که بدون تئوری پردازی، دست یازیدن  به  آنها کار دشواری می‌باشد.

در این پژوهش، سرزمین اهواز که از مناطق مهم  و استراتژیک جهان اسلام محسوب می‌شد وشاهد تلاشهای زیادی از طرف  شیعیان  در این جهت بوده است، مورد بررسی تاریخی، اجتماعی قرار گرفته  و با بیان  برخی  علل انتقال فکر و تغییر اجتماع از نگاه جامعه شناختی، حضور شیعیان این منطقه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، مبارزاتی وسیاسی و همچنین علت انتقال تشیع به این سرزمین، مورد کاوش قرار گرفته و در خلال مباحث به ترکیب جمعیتی شیعیان و روند رو به رشد آنان اشاره شده است.

کلید واژه ها:

تشیع اهواز، نخبگان اهوازی، مهاجرت سادات، مناظرات کلامی، جنبش‌های شیعی

نبذه

بدا التشیع اول الامر علی شکل احتجاجات و نشاطات کثیره و کثیفه و لکن و مع مرور الزمن اتّسعت هذه النشاطات و اللتی أدّت فی النهایۀ الی ظهور ثقافۀ معینۀ و هویۀ مستقلۀ ، بحیث نستطیع أن نقسم هذه النشاطات الی سیاسیۀ و ثقافیۀ و اجتماعیۀ و حتی اقتصادیۀ .

من جهۀٍ ، الرجوع الی آراء التاریخیۀ للمورخین لا تؤدی الی نتائج واقعیۀ . و إنمافی هذا الإطار نحتاج إلی نظریات من علماء علم الإجتماع اللتی تدرس عوامل التغییر و  التوسیع و الترویج للفکر و العقیدۀ فی المجتمع الإنسانی و بالتالی نأتی بالمفردات التاریخیۀ و نضعها فی حضن هذه النظریات و قد تصبح النتائج فی هذا المنهاج اکثر واقعیۀ .

فی هذا الرسالۀ کل همنا ان نأتی بدراسۀ تاریخیۀ-اجتماعیۀ حول التشیع بمنطقۀ الاهواز فی القرون الاسلامیۀ الاولی و بعد البحث عن المسببات و العوامل اللتی یمکن لها أن تغیر منطقۀ من مناطق الجغرافیۀ ، نحاول نتّبع مسیرۀ هذا التحول حتی نصل الی هذه النقطۀ بأنّ الاهواز منطقۀ کلما مر الزمن علیها اصبحت منطقۀ شیعیۀ و قد تطورت هذه الثقافۀ بصورۀ تدریجیۀ و تکاملیۀ .

کلمات الاساسیه:  التشیع بمنطقۀ الاهواز ، التاریخیۀ للمورخین، الثقافۀ.

Abstract:

During centuries Shism has struggled to stabilize Its Position Very Much. The Struggles Can be Devided in to Political, Cultural, Ideological or even Economical activities.

to get Familiar With these activities, not only historical researching is necessary but also considering to sociological theories which analyse reasons of development of thinking changes in a society, helps us to find a clear and realistic vision from the society.Then from information and data in historical Books, acceptalee results can be Gained.

In the research, Ahvaz Land which had been considered as one of important and strategic Lands in Islam word, and witnessed various struggles of shiits, has been Considered historically and Socially, and presence of shiits of the area have been studied from various view points such as cultur, politic and campaigns. Among these, shiit.

Population and developemental Procces have been Considered

Keyworda: Shiite Ahvaz, elite Ahvaz, emigration sadat, debate verbal

Imam Sadiq University

Ahvazian  Shi’ism

From beginning to end of third century

                                        Saheb odeh tabar

Supervisor:

Mohsen alviri (PHD)

Advisors:

Hassan Bashir (PHD)

Summer 2009

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر