پایان‌نامه: سوء استفاده از حق در روابط زوجین و ضمانت اجرای جلوگیری از آن در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی وحقوق

گرایش حقوق خصوصی

سوء استفاده از حق در روابط زوجین و ضمانت اجرای جلوگیری از آن در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما : آیت الله محمود جمال الدین زنجانی

استاد مشاور : دکتر حمید بهرامی احمدی

دانشجو : مجتبی زارع رشکوییه

مهر ۹۳

چکیده

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که مناسبات حاکم بر آن ، مبتنی بر اخلاق ، ایمان و حقوق و تکالیف بین اعضای خانواده است. به رغم وجود محبت و عاطفه میان زوجین ، گاه عضوی از خانواده به جهت امتیاز و موقعیتی که حقوق حاکم بر جامعه به او بخشیده است ، از موقعیت خود به ضرر طرف دیگر بهره می جوید، یعنی از حق خویش سوء استفاده می کند.بدون تردید حقوق همان گونه که حق را به جهت مصالح مهم در مناسبات خانوادگی به رسمیت می شناسد، راهی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده از حق ارائه می دهد .

دراین بحث هدف ما این است که نظریه منع سوء استفاده از حق  را به عنوان عاملی برای کنترل کیفیت اعمال حق بررسی کنیم. به نظر می رسد در فقه امامیه قاعده لاضرر از گستردگی زیادی  برخوردار است که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می شود. همچنین از کتب فقهی امامیه در می یابیم که این مکتب فقهی ، نظریه منع سوء استفاده از حق را به روشنی و وضوح مورد شناسایی قرار داده است .حقوقی چون ریاست شوهر بر خانواده ، حق طلاق ، حق رجوع ، حق مسکن و…از جمله حقوقی هستند که مورد سوء استفاده قرار می گیرند در حالی که قانون اساسی و قانون مدنی منع سوء استفاده از حق را به صراحت مورد شناسایی قرار داده اند .

درحقوق انگلیس نظریه سوء استفاده از حق ساخته رویه قضایی است . استادان حقوق انگلیس کوشش کرده اند تا از تحلیل احکامی که برای جلوگیری از اضرار به غیر صادر شده است نظریه عمومی در این باره فراهم آورند. نکته قابل توجه این است که در حقوق انگلیس ، به دلیل ریشه قضایی نظریه در مسائل مسئولیت مدنی ، به طور معمول ازسوء استفاده از حق در همین مبحث گفتگو می شود .به موجب رویه حقوق انگلیس هرکس وظیفه دارد حقوق و تعهدات خود را بر طبق قواعد مربوط به حسن نیت اجرا کند و سوء استفاده از حق به وسیله قانون حمایت نمی شود. ازجمله راهکارهایی که در کنترل اعمال حق میتوان گفت عبارت است از تعزیر،طلاق اجباری،حبس،سقوط حق نفقه و…

واژگان کلیدی: سوءاستفاده ازحق، زوجین، طلاق، نفقه ،ضمانت اجرا.

العنوان: إساءه إستخدام الحقﱢ فی علاقات الزوجین و ضمانته التّنفیذیّه لحیلوله دونه فی فقه الإمامیّه

و قانون إیران و قانون بریطانیا

الأستاذ المشرف: سماحه آیه الله محمود جمال الدین زنجانی

الأستاذ المساعد: الأستاذ الدکتور حمید بهرامی أحمدی

الباحث: مجتبی زارع رشکوئیه

الکلیه: الدراسات الإسلامیه و القانون

الخلاصه

تُعدﱡ الأسره من أهمّ الأنظمه الإجتماعیّه حیثُ أنّ الأواصرالسائده علیها إرتکزت علی الأخلاق والإیمان والقانون والواجبات بین أعضاء الأسره.

علی الرّغم من وجود المودّه و الدّعه بین الزوجین، فلرُبَّما یستغلّ عضو من أعضاء الأسره منصبه ویوجّه     بذلک الضررإلی شخص آخر و یسیء إستخدام حقّه بسبب منصب منحه المجتمع ایّاه. دون أدنى شکّ القانون یقدّم طریقا لعدم إساءه إستخدام الحق کما یصرّح بالحق فی الأواصر الأسریّه.

إنّ هدفنا فی هذه الأطروحه هو دراسه نظریه «منع إساءه استخدام الحق» بإعتبارها موجب لتحدید نوعیّه تنفیذ الحقوق. یبدو أنّ لقاعده لاضرر فی فقه الإمامیه توسّع کثیرلأنّه تشمل نظریه منع إساءه إستخدام الحق. إضافه إلی ذلک نتلقّی من الکتب الفقهیّه الإمامیّه أن هذه المدرسه الفقهیّه صرّحت بنظریه منع إساءه إستخدام الحق بشکل واضح.

رئاسه الزوج علی الاسره، حق الطلاق، حق الرجوع، حقّ  السکن تُعتَبَرُ کلهُّا من الحقوق التی تتعرضّ لإساءه إستخدامها حیث أنّ القانون الدّستوری و القانون المدنیّ صرّحا بمنع إساءه إستخدام الحقّ.

تُعدﱡ نظریه منع إساءه إستخدام الحق من السابقه القضائیه فی قانون بریطانیا. حاول أساتذه القانون فی بریطانیا أن یقدّموا نظریه شامله لإعداد أحکام صدرت لحیلوله دون الإضرارعلی الآخر. ففی قانون بریطانیا عادهً تناقش إساءه إستخدام الحق بسبب جذورها القضائیه علی صعید المسوؤلیّه المدنیّه. فبناءً علی خلیفه القانون البریطانی فیجب علی کل شخص أن ینفّذ حقوقه و واجباته علی أساس أصول حُسن النوایا ولا یدعم إساءه إستخدام الحق عبرالقانون. فالتعزیر، الطلاق کرها، الحبس، إسقاط حق النفقه تُعتبرمن الآلیّات لتحدید إعمال الحق.

المفردات الدلالیّه: إساءه إستخدام الحق، الزوجین، الطلاق ،النفقه، الضمان التنفیذیّ.

Abstract

Family is the most important social institution that its relationsare based on morality, faith, rights and obligations among family members. Despite the affection between couples, sometimes some family membersabuse their rights meaning that someone misused the right. Although, the law recognizes the rights in family relations, it suggests some ways that prohibit the members from misuse .The main purpose of this research is the investigation of the abuse of rights theory asa main controlling factor of the quality control review. Itshowed that in the IMMAMI rule the LAZARRAR LAW so broad that the prohibition of abuse of rights theoryis also included. Also, based onIMMAMI religious literatures, we can conclude that the theory prohibiting the abuse of right is clearly identified. Some rights such as the authority of husband over the family, the right of withdrawal, divorce etc. … are usually exploited whereas inthe ConstitutionalLaw the abuse of the right has been strictly recognized.In British law, the theory of abuse of rights is made of judicial structures. British experts have attempted to produce the general theory within this subject. Theremarkable note in English law is thatthe legal origin of theory of civil liability is also discussed. In Britishlaw, everyone should do his obligations based on the related lawand the abuse of rights is not supported bythe law. Some methods used in controlling rights arethe chastising, forced divorce, custody and alimony.

Key words: Abuse of rights, Couples, Divorce, Alimony, Enforcement.

Imam Sadiq (A.S) University

Continuous M.A thesis of Islamic Studies and Law

LLM in Private Law Area

Abuse of Right in Couple’s Relationship and Sanction of  Prevent Its in Imami Jurisprudence,Iranian law and England law

Supervisor

Mahmud jamal Zanjani

Advisor

Hamid Bahrami Ahmadi

Student

Mojtaba Zare Reshkooeyah

October2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر