پایان‌نامه: معناشناسی جهل در قرآن کریم با رویکرد ساختاری

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش علوم قرآن و حدیث

معناشناسی جهل در قرآن کریم با رویکرد ساختاری

استاد راهنما: دکتر عباس مصلائی پور

استاد مشاور: دکتر محمود کریمی

دانشجو: جعفر اسکندری

شهریور ۱۳۹۳

چکیده

جهل یکی از واژگانی است که به طور معمول در گفتار و نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد. این واژه در بیشتر موارد به عدم آگاهی و شناخت معنی می شود و بر همین اساس مفهوم جهل بیشتر در تقابل با مفهوم علم مطرح می شود و معنا پیدا می کند. در لغت و در تفسیر معنای جهل به معنای اصلی نقض علم و ضد بودن با علم اشاره شده است. در مواردی هم جهل در مقابل عقل و یا در مقابل حلم معنا شده است بنابراین بسته به کاربرد های متعدد از ماده ( جهل ) در قرآن کریم و همچنین در بسیاری از موارد در یک آیه آراء و تفاسیر مختلفی وجود دارد که نشان می دهد در تفسیر معنای جهل پایبندی به یک اصل و ریشه واحد وجود ندارد.  به لحاظ ریشه شناسی، جهل در زبان سریانی با الفاظ « جهیلا / جهیلوتا » به معانی « amorous » و « wanton » آمده است. این دو واژه دارای معنای اصلی ابراز میل و عشق جنسی و بی بند و باری جنسی است.  آنچه به عنوان معنای جهل در قرآن کریم در جمع بندی مباحث رساله در بخش معنا شناسی ساختاری می توان به آن دست یافت معنایی ایجابی می باشد و عبارت از معنای اصلی بازی کردن و به بازی گرفتن به همراه جدال، خصومت و غفلت است که مانع رشد انسان و در نتیجه منشأ اعمال و صفات ناپسندی می شود که از انسان جاهل بروز می کند. عمده مباحث رساله متمرکز در فصل سوم برای دست یابی به مؤلفه های معنایی جهل در قرآن کریم بر اساس رویکرد ساختاری در علم زبان شناسی و معنا شناسی است که کارکرد این علم ارائه روشی مناسب و کارآمد برای تعیین معنای یک واژه در شبکه معنایی واژگان مربوط به آن است.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، جهل، معناشناسی ساختاری، رابطه همنشینی، رابطه جانشینی

العنوان: معرفه معنی الجهل فی القرآن الکریم باتجاه بنیوی

الأستاذ المشرف: الدکتور عباس مصلائی پور

الأستاذ المساعد: الدکتور محمود کریمی

الطالب: جعفر إسکندری

الفرع الدراسی: الشریعه إختصاص علوم القرآن والحدیث

إنّ الجهل من المفردات التی تُستخدم فی الکلام والکتابه عاده. تُطلق هذه المفرده غالبًا علی عدم المعرفه و علی هذا فإنّ مفهوم الجهل یتمّ عرضه ویفید معناه فی مواجهه مفهوم العلم. أشیر إلی معنی الجهل فی اللغه والتفسیر کنقیض للعلم و مضادّ له واعتُبر فی عدّه مواضع نقیضًا للعقل أو الحلم. من الممکن علی هذا أن نری آراء وتفاسیر عدیده فی کثیر من المواضع حسب استخدامات «الجهل» العدیده فی القرآن الکریم ما یبیّن أنّه لا التزام بأصل واحد وجذر واحد فی تفسیر معنی الجهل. ورد الجهل من وجهه نظر معرفه الجذر فی اللغه السریانیه بلفظی « جهیلا / جهیلوتا » بمعنی « amorous » و « wanton ». إنّ لهاتین المفردتین معنی أصلیاً هو إظهار الودّ الجنسی واللاأخلاقیه الجنسیه.

ختامًا لهذا البحث یمکن العثور علی معنی الجهل فی القرآن الکریم کمعنیً إیجابی یشتمل علی اللعب والتهکّم ضمنًا للجدال والتخاصم واللهو حیث یدفع الرجل عن کماله ویسفر عن التصرفات والصفات البشعه التی تظهر من الإنسان الجاهل.

تترکز بحوث الأطروحه علی الفصل الثالث للحصول علی مؤشّرات الجهل المعنویه فی القرآن الکریم علی أساس الاتجاه البنیوی فی علمی معرفه اللغه ومعرفه المعنی حیث یُستخدم هذین العلمین لعرض أسلوب جدیر لتحدید معنی المفرده فی شبکه المفردات المعنویه المتعلقه بها.

الکلمات الرئیسه: القرآن الکریم، الجهل، معرفه المعنی البنیویه، علاقه الجوار، علاقه المرادفه

Abstract

“Ignorance” (Jahl) is one of the vocabularies which are commonly used in speech and writing. In the majority of cases, this word means the lack of knowledge and awareness. So, the concept of ignorance is seen as the opposite of knowledge which can give meaning to it. Literary speaking, ignorance is against the science. In some cases, ignorance has been considered the opposite of wisdom. So, depending on the several usages of the root of Jahl in the holy Quran, there are different interpretations of a single verse. This can show that in interpreting the meaning of ignorance, there is no unique method. Etymologically, ignorance is a word which belongs to the Syriac language and its pronunciations are »Jhyla / Jhylvta». They mean «amorous» and «wanton». These two words have the primary meanings of expressing love, sexual desire and sexual libertinism.  According to the discussion section of this study which was related to the structural semantics phase, the meaning of ignorance in the holy Quran is related to hostility and negligence which can hinder human growth. This concept can thus become a source of bad behaviors and traits which can be seen in an ignorant man. The main part of this thesis in the third chapter focuses on how to achieve the semantic components of ignorance in the holy Quran based on a structural approach using the science of linguistics and semantics which are utilized for determining the meaning of a word in its semantic network.

Keywords: The Holy Quran, Ignorance, Structural Semantics, Syntagmatic Relation, Paradigmatic Relation.

Theology, Islamic Studies and Guidance

  1. A. Guidance

A Thesis Provided For the Degree of Master Art

In Qur’an and Tradition

A Structural Approach to the Semantic of  Jahl “ignorance”  in the Holy Quran

Supervisor:

  1. R. Abbas Mosallaipoor

Advisor:

D.R. Mahmood Karimi

Author

Jafar eskandary

September, 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر