پایان نامه: بررسی فقهی حقوقی نفقه زوجه در عده وفات

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

 گرایش حقوق خصوصی

بررسی فقهی حقوقی نفقه زوجه در عده وفات

استاد راهنما:

دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی

استاد مشاور:

دکتر محمد روشن

دانشجو:

محمدابراهیم جلالیان ملائی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت­های قانونی از زنان بوده است. ماده ۱۱۱۰ ق.م به همراه مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۳۳ ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان ۸۱ اصلاح گردید. ماده ۱۱۱۰ سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد». در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می­گردد.»

این پایان نامه ضمن این­که نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه ۲۴۰ سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می­باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر این ماده، و ایرادات وارد بر آن را بیان کرده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.

واژ­گان کلیدی:  نفقه زوجه، زوجه باردار، اقارب ، عده وفات

العنوان: دراسه فقهیه قانونیه لنفقه الزوجه فی عده الوفات

الاستاذ المشرف:الدکتور المصطفی المصطفوی

الاستاذالمساعد: الدکتورمحمد روشن

الطالب: محمد ابراهیم جلالیان ملائی

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و القانون

الخلاصه:

أحد إتجاهات المجلس التقنینی بعد انتصار الثوره الإسلامیه فی إیران، هو تعدیل بنود من القانون المدنی من أجل تعمیمها علی النساء وتقویه الدعم القانونی منهن، ولذلک تم تعدیل الماده ۱۱۱۰ من القانون المدنی مع مادتی ۱۱۰۷ و ۱۱۳۳ من هذا القانون تحت عنوان “قانون تعدیل مواد من القانون المدنی” فی ۳۱ أکتوبر/ تشرین الأول ۲۰۰۲٫ وقد کانت تصرح الماده ۱۱۱۰ السابقه بأنه “لیست للزوجه نفقه فی فتره‌ عده الوفاه” وتم تعدیل هذه الماده علی النحو التالی: «فی فتره عده‌ الوفاه، تدفع نفقه الزوجه عند المطالبه من أموال الأقرباء الذین علیهم دفعها (فی حال عدم دفعها من قبل الزوج المتوفی)».

إن هذه الأطروحه، إذ درست نفقه عده الوفاه فی الفقه، شرحت آراء المفسرین فی الآیه ۲۴۰ من سوره‌ البقره التی توصی بالإنفاق فی فتره‌ عده‌ الوفاه. وفی النهایه تطرقت إلی بیان هذه الماده وتفسیرها والإشکالیات الوارده علیها اعتماداً علی مشروح مناقشات مجلس الشوری الإسلامی ومجلس صیانه الدستور، وقدمت بعض المقترحات فی هذا الموضوع.

المفردات المفتاحیه: نفقه الزوجه، الزوجه الحامل، الأقارب، عده الوفاه

Abstract

One of the approaches that Iran’s legislature has had after the Islamic revolution is to amend some laws among the civil ones, in order to expand and broaden loyal supports for women.

On November. 1st ۲۰۰۲ the article No. 1110 of the civil law was amended along with the articles No. 1107 & 1133 of the civil law under the title of “The amendment of some civil law articles.” The previous 1110 had clarified that: “There’s no alimony for a woman during her Eddeh after her husband’s death.” In the recent amendment the article has been changed so that:” During the Eddeh after the husband’s death, whenever the widow claims, her expenditures will be extracted from the belongings of those who are responsible for her alimony (if they don’t pay it)

The thesis has researched into alimony during death Eddeh; meanwhile, it has mentioned the interpretations on the verse No. 240 in Baqareh chapter of the Holley Quran whose topic is how to donate your possessions in a will while passing death Eddeh.

Finally, relying on the elaborative details of Majlis and Shoraye Negahban negotiations, the thesis has mentioned the shortcomings of the article and has made some suggestions.

Keywords : Wife alimony, Pregnant wife, Relatives, death Eddeh

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Law

Continuous M.A. Thesis Islamic Studies and Law’s field

LLM in Private Law

A legal and jurisprudent study of the wife’s alimony during the Iddah (period of waiting after husband’s death)

Supervisor:

Dr. Seyed Mostafa Saadat Mostafavi

Advisor:

Dr. Mohammad Roshan

Student:

Mohammad Ebrahim Jalalian Molaii

September ۲۰۱۴

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر