پایان نامه: تحلیل هزینه- فایده روابط جمهوری اسلامی ایران با بریتانیا از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

تحلیل هزینه- فایده روابط جمهوری اسلامی ایران با بریتانیا از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰

استاد راهنما:  دکتر محمدحسن خانی

استاد مشاور: دکتر ابوذر گوهری مقدم

دانشجو:

حجتاله نوری ساری

شهریور ۱۳۹۱ 

چکیده:

روابط ایران و انگلیس یکی از مباحث پر اهمیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که فواید و مضار آن برای ایران همواره محل بحث و مناقشه میان سیاست‌مداران و صاحب‌نظران دانشگاهی بوده است. این پایان‌نامه بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل هزینه-فایده به تجزیه و تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بپردازد که در آن هزینه‌ها و منافع این مناسبات، در سه حالت حفظ و استمرار روابط، قطع و یا کاهش روابط مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع این پایان‌نامه در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که «روابط جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا بر اساس رویکرد هزینه- فایده چگونه قابل تحلیل است و قطع یا کاهش روابط سیاسی با انگلیس چه منافع و هزینه‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران به بار می‌آورد؟» جمع‌بندی نهایی این تحقیق آنست که در شرایط کنونی به دلیل فشار مضاعف دولت‌های غربی به ویژه دولت انگلیس بر نظام اقتصادی ایران، توجه به حوزه تجارت و مسائل اقتصادی درصدر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد تا جایی که روابط دیپلماتیک، امنیت و فرهنگ نیز همگی در نسبت با اقتصاد بررسی می‌شوند.

واژگان کلیدی: ایران، جمهوری اسلامی، انگلیس، بریتانیا، تحلیل هزینه- فایده.

العنوان: تحلیل العلاقات بین إیران و إنجلترا علی أساس اتّجاه الکلفه و الربح

الاستاذ المشرف: الدکتور محمدحسن خانی

الاستاذ المساعد: الدکتور ابوذر گوهری مقدم

الباحث: حجت‌اله نوری ساری

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و السیاسه

ملخص:

تعتبر العلاقات بین إیران و إنجلترا من أهمّ القضایا المتعلقه بالسیاسه الخارجیه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، کما کانت دائماً فوائدها و أضرارها بالنسبه إلی ایران موضع الحوار و النقاش بین السیاسیین و أصحاب الرأی الجامعیین. تعنی هذه الأطروحه تحلیل العلاقات بین إیران و إنجلترا علی منهج تقییم الکلفه و الربح الذی یتمّ فیه النقاش علی تکالیف هذه الأواصر و أرباحها فی المواضع الثلاثه: الحفاظ و الاستمرار، التخفیض و القطع. فی الحقیقه هذه الأطروحه تبحث عن الإجابه علی هذه المسأله الرئیسه: «کیف نحلّل العلاقات الإیرانیه – البریطانیه علی أساس اتّجاه الکلفه و الربح و ماذا ینتج قطع العلاقات السیاسیه أو تخفیضها مع إنجلترا للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه من الأرباح و التکالیف؟» إن الاستنتاج النهائی لهذا البحث هو أنّه فی الظروف الراهنه إثر ضغط الحکومات الغربیه المتزاید علی الاقتصاد الإیرانی سیما حکومه إنجلترا، یتصدّر الاهتمام بالتجاره و الاقتصاد، سیاسات الجمهوریه الإسلامیه إلی حدٍ تُلاحَظ العلاقات الدبلوماسیه، الأمن و الثقافه جمیعاً فی نسبتها مع الاقتصاد.

المفردات الرئیسه: إیران، الجمهوریه الإسلامیه، إنجلترا، اتّجاه الکلفه و الربح.

Abstract:

Regarded as one of the most important issues in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, the pluses and minuses of relations between Iran and England have been a controversial debate among the politicians and academic experts over the time. Applying the cost & benefit analysis, this dissertation evaluates the pros and cons of the relation under the conditions of continuation, severing and decreasing links. The central question of the dissertation is “How Irano-british relations can be analyzed based on the cost and benefit approach? And what are the advantages and disadvantages of severing or decreasing the relations? The conclusion is that because of western countries and in particular England’s substantial pressure on Iranian economy, the economic and commercial situation has become Iranian first priority which influences diplomatic relations, security and culture.

Keywords: Iran, The Islamic Republic of Iran, England, Britain, Cost and benefit analysis.

Imam Sadiq (A.S) University

Faculty of Islamic Studies and Political Science

A thesis presented for the Degree of Master of Art in

 Political Sciences

A Cost-Benefit Analysis of Relations between the Islamic Republic of Iran and the United Kingdom

Supervisor:

Dr. Mohammad Hasan khani

Advisor:

Dr. Abuzar Ghohari Moghaddam

Student:

Hojatollah Noori Sari

September 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر