پایان‌نامه: جایگاه بخش تعاون  درالگوی توسعه اسلامی ایرانی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی واقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

جایگاه بخش تعاون  درالگوی توسعه اسلامی ایرانی

استاد راهنما: جناب آقای دکترزاهدی وفا

روح‌اله کهنهوش نژاد

۱۳۸۸

چکیده

جامع بودن دین اسلام، ویژگی‌های آرمانی انقلاب اسلامی و لزوم استفاده از الگویی بومی و متناسب با شرایط کشور، ضرورت توجه به رویکردی اسلامی ایرانی در تدوین الگوی توسعه کشور را به خوبی نمایان می‌سازد. چنین الگویی باید مبتنی بر اسلام و قانون اساسی باشد. بی شک، نتیجه تحقق این الگو توسعه مبتنی بر عدالت، نهادینه شدن فرهنگ اسلامی، رهایی از ناکارآمدی‌های اقتصاد دولتی، جلوگیری از ایجاد قله‌های ثروت در بخش خصوصی و گسترش مشارکت مردمی خواهد بود. این پایان‌نامه بر آن است که ابتدا تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی مورد مطالعه قرار دهد، در مورد جنبه‌های اقتصادی آن دست به تحلیل بزند، سپس مزایای وجود تعاونی‌ها را از زاویه ناکارایی‌های دولت و بازار تبیین نموده و جایگاه تعاون را در بخش سوم اقتصاد مشخص نماید. سپس با استفاده از آمارها و تجربیات جهانی نشان دهد که این بخش می‌تواند در حوزه اقتصادی با انگیزه ایجاد سود در یک فضای رقابتی بر پایه نظام بازار حرکت کند و فرآیند توسعه عدالت محور را همراه با مشارکت مردم پدید آورد. تبیین میزان تاثیر تعاونی‌ها در تامین سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، کارآفرینی و رفع فقر از مهمترین شاخص‌های تشریح توسعه عدالت محور با رویکرد تعاون خواهد بود. در ادامه نیز نشان داده خواهد شد که بهره‌گیری از شیوه تعاون به عنوان بخشی از نظام اقتصادی اسلام نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با اصول اسلامی‌ ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک شیوه اجرایی مطلوب، تحقق بخش اهداف و ارزش‌های والای اسلامی ‌باشد. در نهایت با مطالعه کاستی‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون در ایران و مقایسه آن با وضع مطلوب، راهکارهایی برای گسترش آن، بر اساس ویژگی‌ها و شرایط اقتصاد ایران ارائه دهد و بدین ترتیب جایگاه بخش تعاون بر اساس الگویی اسلامی ایرانی تبیین گردد.

‌واژگان کلیدی: نظام‌های اقتصادی، تعاون، تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد اسلامی

Key Words: Economic Systems, Cooperation, Cooperatives, Economic Development, Iranian Economy, Islamic Economics

العنوان: مکانه القطاع التعاونی فی النموذج الاسلامی الایرانی للتنمیه

الباحث: روح اله کهن هوش نژاد

الاستاذ المشرف: الدکتور محمد هادی زاهدی وفا

الاستاذ المساعد: الدکتور محمد رضا شاهرودی

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

شمول الدین الاسلامی، المیزات المثالیه للثوره الاسلامیه ولزوم استخدام نموذج وطنی و متناسب مع ظروف البلد یکشف جیدا ً ضروره العنایه الی المنهج الاسلامی الایرانی فی تدوین نموذج التنمیه فی ایران. ومثل هذا النموذج یجب أن یقوم على أساس الإسلام والدستور. لا شک أن نتیجه تحقق هذا النموذج ستکون تطورا ً قائماً علی اساس العداله فضلاً عن ترسیخ الثقافه الاسلامیه، التخلّص من عدم کفاءه الاقتصاد الحکومی، الحیلوله دون خلق ذروات الثروه فی القطاع الخاص و تطور المشارکه الشعبیه.

هذه الرساله تحاول أن تدرس القطاع التعاونی باعتبارهنظاماً اقتصادیاً شاملاً لکل میزات الانظمه الحالیه، و تقوم بتحلیل جوانبه الاقتصادیه، ثم تبیّن میزات وجود الشرکات التعاونیه فی حاله عدم کفاءه الاقتصاد الحکومی و الاسواق و تحدیدمکانه هذا القطاع فی القسم الثالث للاقتصاد. ثم توضّح منخلال دراسه الاحصاءات والتجارب العالمیه أنّ هذا القسم یستطیع أن یکون الدافع لتوفیر مجال الربح الاقتصادی فی بیئه تنافسیه علی أساس نظام السوق و خلق مسار التنمیه علیأساس العداله مع مشارکه شعبیه. تبیین دور الشرکات التعاونیه فی توفیر رأس المال البشری و الاجتماعی، تعزیزروح المبادره و القضاءعلی الفقر سیکون من أهم مؤشرات التنمیهالقائمه علی أساس العداله.       و فی مواصله هذه الرساله سیظهر أنّ استخدامالطریقه التعاونیه کجزء من النظام الاقتصادی الإسلامی لیستمطابقه لمبادئالشریعهفحسب، بل تستطیع أن تکون وسیله تنفیذیه مرغوب فیها لتحقیق الاهداف و القیم الاسلامیه السامیه.

واخیراً سیتم دراسه مثالب وقدرات القطاع التعاونی فی ایران و مقارنته مع الظروف المواتیه، و اقتراح طرقا ً لتطویر هذا القطاع علی أساس المیزات و الظروف الاقتصادیه فی ایران؛ و بالتالی سیتم تبیین دور القطاع التعاونی علی اساس نموذج اسلامی ایرانی.

الکلمات الاساسیه: النظام الاقتصادی، التعاون، التعاونیات، التنمیه الاقتصادیه، الاقتصاد الإیرانی، الاقتصاد الإسلامی.

Abstract:

The universality of Islam, the ideal features of the Islamic Revolution and the essentiality of a national and appropriate model for development reveal thethat an Islamic-Iranian approach to design the model of development is needed in Iran. Such a model must be based on Islam and the Constitution.

There is no doubt that the results of verification of this model will be justice oriented development, as well as the consolidation of Islamic culture, getting rid of inefficiency of the public sector economy, preventionof creation of wealth peaks in the private sector and the evolution of popular participation.

This thesis not only tries to study the cooperative sector as an economic system which has the characteristics of existing systems, but also analyzes its economic features. Then it will reveal the importance of presence of cooperative enterprises in the case of inefficiency of the public sector economy and markets, and will also determine the status of this sector in the third section of the economy.

Using global statistics and experiences, this thesis shows that cooperative sector can work properly in the competitive and profit based environments and creates a process of justice oriented development in which people participate.

In order to illustrate the role of cooperatives in justice oriented development, the contribution of cooperatives to human and social capitals, entrepreneurship and poverty reduction will be examined.

Then, it will be showed that using the cooperatives as a part of Islamic economic system not only is parallel with Islamic principles, but also it can be an effective approach to the implementation of Islamic objectives and values.

Finally, after studying the cooperatives sector in Iran and comparing it with the favorable conditions, some solutions will be proposed according to the economic situation in Iran. Thus, the role of cooperative sector will be illustrated on the basis an Islamic-Iranian model of development.

Key Words: Economic Systems, Cooperation, Cooperatives, Economic Development, Iranian Economy, Islamic Economics

THE ROLE OF COOPERATIVE SECTOR IN ISLAMIC-IRANIAN MODEL OF DEVELOPMENT

SUPERVISOR:

Dr. MOHAMMAD HADI ZAHEDI VAFA

ADVISOR:

Dr. MHAMMAD REZA SHAHROODI

ROOHOLLAH KOHAN HOOSH NEJAD

FALL 2009

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: جایگاه بخش تعاون  درالگوی توسعه اسلامی ایرانی”