دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

شرح تفسیر المیزان (۱): استاد یزدان‌پناه (تدریس قم)

36%

باسمه تعالی

شرح تفسیر المیزان: استاد یزدان‌پناه (‌تدریس در قم) که به صورت فایل فشرده و دانلود یکجا در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد.

سال ۹۴ تا ۹۵ از جلسه ۱ تا ۲۵

سال ۹۵ تا ۹۶ از جلسه ۲۶ تا ۷۱

سال ۹۶ تا ۹۷ از جلسه ۷۲ تا ۱۰۹

سال ۹۷ تا ۹۸ از جلسه ۱۱۰ تا ۱۷۱

شرح تفسیر المیزان سال ۹۴ تا ۹۵
تفسیر المیزان: جلسات ۱ تا ۱۵سال ۹۴ تا ۹۵
تفسیر المیزان: جلسات ۱۶ تا ۲۵ سال ۹۴ تا ۹۵
  
شرح تفسیر المیزان سال ۹۵ تا ۹۶
تفسیر المیزان: جلسات ۲۶ تا ۴۰ سال ۹۵ تا ۹۶
تفسیر المیزان: جلسات ۴۱ تا ۵۵ سال ۹۵ تا ۹۶
تفسیر المیزان: جلسات ۵۶ تا ۷۱ سال ۹۵ تا ۹۶
شرح تفسیر المیزان سال ۹۶ تا ۹۷
تفسیر المیزان: جلسات ۷۲ تا ۸۵ سال ۹۶ تا ۹۷
تفسیر المیزان: جلسات ۸۶ تا ۱۰۰ سال ۹۶ تا ۹۷
تفسیر المیزان: جلسات ۱۰۱ تا ۱۰۹ سال ۹۶ تا ۹۷
شرح تفسیر المیزان سال ۹۷ تا ۹۸
تفسیر المیزان: جلسات ۱۱۰ تا ۱۴۰ سال ۹۷ تا ۹۸
تفسیر المیزان: جلسات ۱۴۱ تا ۱۷۱ سال ۹۷ تا ۹۸

پخش و دانلود نمونه  جلسات ۱ تا ۵