شرح اسفار اربعه جلد سوم: استاد عابدینی

رایگان

توضیحات

بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود به صورت فایل فشرده و یکجا پایان همین دوره

🔸جلسه اول سال تحصیلی ۹۷_۹۸ تاریخ ۲مهر۹۷ 🔻مرور بخشی از فصول گذشته قبل از فصل۱۸ از مباحث اتحاد عقل و عاقل و معقول (جلد سوم اسفار) 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه دوم سال تحصیلی ۹۷_۹۸ تاریخ ۳مهر۹۷ 🔻ج۳، شروع فصل۱۸ – ۱ 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه ۳ سال تحصیلی ۹۷_۹۸ تاریخ ۴مهر۹۷ 🔻ج۳، ص۳۸۴ اتمام فصل۱۸ – ۲ (علم فعلی و انفعالی و…) ، 🔻شروع فصل۱۹ – ۱ (اثبات قوه‌ی قدسیه) 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸 جلسه ۴ 🔻ج۳ فصل۱۹-۲ قوه قدسیه 🔻 ۷ مهر۹۷ 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه ۵ 🔻ج۳ اتمام فصل۱۹-۳ قوه قدسیه 🔻 ۸ مهر۹۷ 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه ۶ 🔻ج۳ فصل۲۰-۱ علم بعلت موجب علم بمعلول 🔻 ۹مهر۹۷ 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه ۷ 🔻ج۳ فصل۲۰-۲ علم بعلت موجب علم بمعلول 🔻۱۰مهر۹۷ 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه ۸ 🔻 ج۳ فصل۲۰-۳ علم بعلت موجب علم بمعلول 🔻۱۱مهر۹۷ 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه ۹ 🔻 ج۳ اتمام فصل۲۰ -۴ علم بعلت موجب علم بمعلول 🔻۱۴مهر۹۷ 🔸درس اسفار استاد عابدینی

 

🔸جلسه ۱۰ 🔻 ج۳ فصل۲۱ -۱ -علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود 🔻۱۵ مهر ۹۷ 

 

 

🔸جلسه ۱۱ 🔻 ج۳ فصل۲۱ -۲ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود 🔻۱۶ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۱۲ 🔻 ج۳ فصل۲۱ – ۳ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود 🔻۱۷ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۱۳ 🔻 ج۳ فصل۲۱ -۴ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود 🔻۱۸ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۱۴ 🔻 ج۳ فصل۲۱ -۵ – علم به معلول فقط با علم به علتش حاصل میشود 🔻۲۱ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۱۵ 🔻 ج۳ فصل۲۲ -۱ – اگرعلم بمعلول انطباعی (حصولی) باشد علم کلی است 🔻۲۲ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۱۶ 🔻 ج۳ فصل۲۲ -۲ – اگرعلم بمعلول انطباعی (حصولی) باشد علم کلی است

🔻ج۳ فصل۲۳ -۱ – تغیّر علم به شخصیات متغیر

🔻۲۳ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۱۷ 🔻ج۳ فصل۲۳ -۲ – تغیّر علم به شخصیات متغیر

🔻۲۴ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۱۸ 🔻ج۳ فصل۲۳ -۳ – تغیّر علم به شخصیات متغیّر

🔻۲۸ مهر ۹۷

 

🔸جلسه ۱۹ 🔻ج۳ فصل۲۳ -۴ – تغیّر علم به شخصیات متغیّر

🔻ج۳ فصل۲۴ -۱ – در تفسیر معانی عقل

🔻۲۹ مهر ۹۷ 

 

🔸جلسه ۲۰ 🔻ج۳ فصل۲۴ -۲ – در تفسیر معانی عقل

🔻۳۰ مهر ۹۷

 

🔸جلسه ۲۱ 🔻ج۳ فصل۲۴ -۳ – در تفسیر معانی عقل

🔻۱ آبان ۹۷

 شروع درس در ۳ ربیع الاول۱۴۴۰👇

🔸جلسه ۲۲ 🔻ج۳ فصل۲۴ -۴ – در تفسیر معانی عقل (اتمام فصل)

🔻۲۰ آبان ۹۷

🔸جلسه ۲۳
🔻ج۳ فصل۲۵ -۱ – در تفسیر معانی عقل درنظر ارسطو به نقل از اسکندر أفریدوسی
بخش اول، عقل هیولانی

🔻۲۱ آبان ۹۷

🔸جلسه ۲۴
🔻ج۳ فصل۲۵ -۲ – در تفسیر معانی عقل درنظر ارسطو به نقل از اسکندر أفریدوسی
بخش دوم، عقل بالفعل و مستفاد
بخش سوم، عقل فعال

🔻۲۲ آبان ۹۷

🔸جلسه ۲۵
🔻ج۳ فصل۲۵ -۳ – در تفسیر معانی عقل درنظر ارسطو به نقل از اسکندر أفریدوسی
بخش سوم، عقل فعال

🔻ج۳ فصل۲۶ -۱ – دفع اشکال در صیرورت نفس طبیعی به عقل مجرد، و صیرورت عقل هیولانی به عقل بالفعل

🔻۲۳ آبان ۹۷

🔸جلسه ۲۶
🔻ج۳ فصل۲۶ -۲ – دفع اشکال در صیرورت نفس طبیعی به عقل مجرد، و صیرورت عقل هیولانی به عقل بالفعل

🔻۲۶ آبان ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۲۷
🔻ج۳ فصل۲۷ – در استدلال بر صیرورت عقل هیولانی به عقل بالفعل

🔻ج۳ فصل۲۸ -۱ – در اولیات و نسبتشان با ثوانی

🔻۲۷ آبان ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۲۸

🔻ج۳ فصل۲۸ -۲ – در اولیات و نسبتشان با ثوانی
🔸اتمام کل فصول از بخش «الطرف الاول، فی ماهیه العلم و عوارضه الذاتیه»

🔻۲۸ آبان ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۲۹

🔸شروع فصول از طرف دوم (ناحیه عالم و عاقل) از بحث «اتحاد عقل(۱) و عاقل(۲) و معقول(۳)»
{الطرف الثانی، البحث عن احوال العاقل} ( ۸ فصل )

🔻ج۳ طرف۲ – فصل۱ -۱ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است
(فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

🔻۲۹ آبان ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۰

🔻ج۳ طرف۲ – فصل۱ -۲ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

🔻۳۰ آبان ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۱

🔻ج۳ فصل۱ -۳ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

🔻شنبه ۳ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۲

🔻ج۳ فصل۱ -۴ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

🔻دوشنبه ۵ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۳

🔻ج۳ فصل۱ -۵ هرمجردی عاقل ذاتِ خودش است (فی ان کل مجرد یجب ان یکون عاقلا لذاته‌)

🔻سه‌شنبه ۶ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۴

🔻ج۳ فصل۲ -۱ هرمجردی ذاتش عقل است (فی ان کل مجرد فإنه عقلٌ لذاته‌)

🔻چهارشنبه ۷ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۵

🔻ج۳ فصل۲ -۲ هرمجردی ذاتش عقل است (فی ان کل مجرد فإنه عقلٌ لذاته‌)

🔻ج۳ فصل۳ -۱ نسبت عقل فعال به نفوس ما (فی نسبه العقل الفعال الى نفوسنا‌)

🔻شنبه ۱۰ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۶

🔻ج۳ فصل۳ -۲ نسبت عقل فعال به نفوس ما (فی نسبه العقل الفعال الى نفوسنا‌)

🔻یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۷

🔻ج۳ فصل۳ -۳ نسبت عقل فعال به نفوس ما (فی نسبه العقل الفعال الى نفوسنا‌)

🔻دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۸

🔻ج۳ فصل۴ -۱ هرمجردی عقل عین ذاتش است
(فی ان کل من عقل ذاته فلا بد ان یکون عقله لذاته عین ذاته و یکون دائما ما دامت ذاته‌)

🔻سه‌شنبه ۱۳ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۳۹

🔻ج۳ فصل۴ -۲ هرمجردی عقل عین ذاتش است
(فی ان کل من عقل ذاته فلا بد ان یکون عقله لذاته عین ذاته و یکون دائما ما دامت ذاته‌)

🔻چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۰

🔻ج۳ فصل۴ -۳ هرمجردی عقل عین ذاتش است و تعقل ذاتش دائمیست
(فی ان کل من عقل ذاته فلا بد ان یکون عقله لذاته عین ذاته و یکون دائما ما دامت ذاته‌)

🔻ج۳ فصل۵ -۱ عاقلِ هر چیز، ضرورتاً مجرد از ماده است
(فی ان العاقل للشی‌ء یجب ان یکون مجردا عن الماده)

🔻شنبه ۱۷ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۱

🔻ج۳ فصل۵ -۲ عاقلِ هر چیز، ضرورتاً مجرد از ماده است
(فی ان العاقل للشی‌ء یجب ان یکون مجردا عن الماده)

🔻یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۲

🔻ج۳ فصل۵ -۳ عاقلِ هر چیز، ضرورتاً مجرد از ماده است
(فی ان العاقل للشی‌ء یجب ان یکون مجردا عن الماده)

🔻دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۳

🔻ج۳ فصل۶ -۱ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

🔻سه‌شنبه ۲۰ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۴

🔻ج۳ فصل۶ -۲ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

🔻چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۵

🔻ج۳ فصل۶ -۳ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

🔻شنبه ۲۴ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۶

🔻ج۳ فصل۶ -۴ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

🔻یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۷

🔻ج۳ فصل۶ -۵ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

🔻دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۸

🔻ج۳ فصل۶ -۶ مدرِک صور متخیله هم مجرد از این عالم مادی است (اتمام فصل)
(فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لا بد ان یکون مجردا عن هذا العالم‌)

🔻چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۴۹

🔻ج۳ فصل۷ -۱ : تعقل نفس بر معقولات، نه ذاتی نفس است و نه از لوازم ذاتش
{فی ان تعقل النفس الانسانیه للمعقولات لیس امرا ذاتیا و لا من اللوازم لها}

🔻شنبه ۱ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۰

🔻ج۳ فصل۷ -۲ : تعقل نفس بر معقولات، نه ذاتی نفس است و نه از لوازم ذاتش
{فی ان تعقل النفس الانسانیه للمعقولات لیس امرا ذاتیا و لا من اللوازم لها}

🔻یکشنبه ۲ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۱

🔻ج۳ فصل۸ : علم به تذکر و یادآوری نیست
{فی ان التعلم لیس بتذکر}

🔻دوشنبه ۳ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۲

🔸شروع فصول از طرف سوم (ناحیه معلوم) در بحث اتحاد علم(۱) و عالم(۲) و معلوم(۳)

{الطرف الثالث فی الکلام فی ناحیه المعلوم و فیه فصول‌} ( ۳ فصل )

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۱ -۱ معقولات، نه حال در محل قوه جسمانی اند (انفعالی)، و نه حاصل به فاعلیت قوه جسمانی، و اصلا معلومات معقوله با قوه مادیه جسمانی درک نمیشوند (چون منقسم و ذووضع نیستند). بلکه بنحو دیگری برای جوهر قائم بنفس حاصل می‌شوند

{فی ان المعقولات لا تحل جسما، و لا قوه فی جسم، بل یحصل لجوهر قائم بنفسه ضربا آخر من الحصول کما اوضحنا سبیله‌}

🔻سه‌شنبه ۴ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۳

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۱ -۲ معقولات، نه حال در محل قوه جسمانی اند (انفعالی)، و نه حاصل به فاعلیت قوه جسمانی، و اصلا معلومات معقوله با قوه مادیه جسمانی درک نمیشوند (چون منقسم و ذووضع نیستند). بلکه بنحو دیگری برای جوهر قائم بنفس حاصل می‌شوند

{فی ان المعقولات لا تحل جسما، و لا قوه فی جسم، بل یحصل لجوهر قائم بنفسه ضربا آخر من الحصول کما اوضحنا سبیله‌}

🔻یکشنبه ۹ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۴

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۲ – درک وجود برلی محسوس شأن عقل است نه حواس

{فی أن الحواس لا تعلم أن للمحسوس وجودا بل هذا شأن العقل‌}

🔻دوشنبه ۱۰ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۵

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۱ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

🔻سه‌شنبه ۱۱ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۶

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۲ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

🔻چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۷

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۳ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

🔻شنبه ۱۵ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۸

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۴ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

🔻یکشنبه ۱۶ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۵۹

🔻ج۳ طرف۳ – فصل۳ -۵ در مورد اقسام علوم
{فی أقسام العلوم‌‌}

🔻ج۳ خاتمه ۱- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «ادراک»
{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {منها الإدراک و هو اللقاء و الوصول‌}

🔻دوشنبه ۱۷ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۶۰

🔻ج۳ خاتمه ۲- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «شعور»، «تصور»، «حفظ»، «تذکر»
{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الشعور‌، و منها التصور، و منها الحفظ، و منها التذکر}

🔻سه‌شنبه ۱۸ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۶۱

🔻ج۳ خاتمه ۳- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «تذکر»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها التذکر}

🔻شنبه ۲۲ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۶۲

🔻ج۳ خاتمه ۴- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «ذُکر»، «معرفت»، «فهم»، «عقل»، «حکمت»، «درایت»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الذُکر الصوره الزائله، و منها المعرفه، و منها الفهم، و منها العقل، و منها الحکمه، و منها الدرایه}

🔻یکشنبه ۲۳ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۶۳

🔻ج۳ خاتمه ۵- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «ذهن»، «فکر»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الذهن، و منها الفکر}

🔻دوشنبه ۲۴ دی ۹۷
🔸درس اسفار استاد عابدینی

🔸جلسه ۶۴

🔻اتمام ج۳ – خاتمه ۶- در شرح معنای الفاظ مستعمله در این باب : معنای «حدس»، «ذکاوت»، «فطانت»، «خاطر»، «وهم»، «الظن»، «رؤیت»، «کیاست»، «خبرویت»، «رأی»، «فراست»

{خاتمه البحث فی شرح ألفاظ مستعمله فی هذا الباب‌}
* {و منها الحدس، و منها الذکاء، و منها الفطنه، و منها الخاطر، و منها الوهم، و منها الظن، و منها الرویه، منها الکیاسه، و منها الخُبر، و منها الرأی، و منها الفراسه}

🔸پایان کامل #جلد_سوم_اسفار

🔻سه‌شنبه ۲۵ دی ۹۷

شرح اسفار: جلد سوم
شرح اسفار جلد سوم جلسات ۱ تا ۴۰

حجم ۸۳۰ مگابایت

شرح اسفار جلد سوم جلسات ۴۱ تا ۶۴

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شرح اسفار اربعه جلد سوم: استاد عابدینی”