09126522810

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

مقاله: مدل مطلوب خط‌مشی‌‌گذاری در نظام آموزش مهارتی ایران (با تأکید بر مدل نهادی)

مدل مطلوب خط‌مشی‌‌گذاری در نظام آموزش مهارتی ایران (با تأکید بر مدل نهادی)
مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jomc.2017.61283
نویسندگان
احمد عطارنیا ۱؛ حسین خنیفر۲؛ سیدمهدی الوانی۳
۱دکترای مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
۲استاد ، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران
۳استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده
آسیب‌شناسی وضعیت کنونی نظام آموزش مهارتی در ایران نشان می‌دهد فقدان نظام خط‌مشی‌گذاری منسجم موجب افت بهره‌وری و موازی‌کاری در این نظام شده است. با توجه به اهمیت این آموزش مهارتی در آماده‌سازی نیروی انسانی برای ورود به بازار کار، این پژوهش با هدف طراحی مدل مطلوب تدوین خط‌مشی در نظام آموزش مهارتی انجام گرفته است. در این تحقیق، عناصر نظام آموزش مهارتی(رسمی و غیررسمی) شامل ورودی‌ها، فرایندها، خروجی‌ها و پیامدها، و نهادهای خط‌مشی‌گذار برای هر یک از این عناصر مشخص شدند. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز روش‌های کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی با به‌کارگیری پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی استیودنت انجام گرفت. در نتیجه، دو مدل برای خط‌مشی‌گذاری آموزش‌های مهارتی (رسمی و غیررسمی) طراحی شد و با بررسی چالش‌های خط‌مشی‌گذاری در این حوزه، پیشنهاداتی برای رفع این چالش‌ها ارائه شد.
کلیدواژه ها
آموزش رسمی مهارتی؛ آموزش غیررسمی مهارتی؛ مدل نهادی؛ نهاد خط‌مشی‌گذار

ارسال پاسخ