09126522810

دروس اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی: دکتر حسن دانائی‌فرد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

معرفی مدیریت صنعتی: دکتر عادل آذر

استادعادل آذر
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه5
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه4
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

تحلیل آماری: دکتر عادل آذر

استادعادل آذر
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه24
هدیه90000 تومان60000 تومان
ثبت‌نام در دوره