09126522810

دروس اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی: دکتر حسن دانائی‌فرد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه10
هدیهرایگان
ثبت‌نام

معرفی مدیریت صنعتی: دکتر عادل آذر

استادعادل آذر
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه11
هدیهرایگان
ثبت‌نام

چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه12
هدیهرایگان
ثبت‌نام

تحلیل آماری: دکتر عادل آذر

استادعادل آذر
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه59
هدیه65000 تومان
ثبت‌نام
})