09126522810

۲۰ دی ۱۳۹۶

فرایند خط‌مشی عمومی ویرایش هشتم: مایکل هیل و وارون ۲۰۱۷

/
دیدگاه0

 

فرایند خط‌مشی عمومی مایکل هیل و وارون، طرح درس خط‌ مشی‌گذاری عمومی دکتر دانایی فرد ویدرس

 

  1. Hill, M. J., & Varone, F. (2017). The public policy process (Seventh edition). London, New York NY: Routledge Taylor & Francis Group.

 

https://www.routledge.com/The-Public-Policy-Process-7th-Edition/Hill-Varone/p/book/9781315693965

ارسال پاسخ