باسمه تعالی

فایل‌های صوتی تفسیر المیزان استاد محمدرضا عابدینی

دانلود و مشاهده از سایت ویدرس

لینک اصلی دوره

http://h.vdars.com/?p=422

دانلود و مشاهده فایل های صوتی

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0001-almizan-moghaddameh-01-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0002-almizan-moghaddameh-02-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0003-almizan-moghaddameh-03-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0004-almizan-moghaddameh-04-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0005-almizan-moghaddameh-05-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0006-almizan-moghaddameh-06-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0007-almizan-moghaddameh-07-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0008-almizan-moghaddameh-08-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0009-almizan-moghaddameh-09-abedini-vdas.mp3

http://vdars.com/h/tafsir/abedini/2882/0010-almizan-moghaddameh-10-abedini-vdas.mp3