دوره حضوری
۳۱ خرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۳۱ شهریور ماه، ۱۳۹۷
ویژه دانشجویان بازرگانی دانشگاه امام صادق ع
0 دانش‌پژوه
(100 موجود)
هدیهرایگان
ثبت‌نام

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

بخش 1درآمدی بر مدیریت استراتژیک
درس 1دوره مقدماتی مدیریت استراتژیکپیش‌نمایش رایگان
درس 2تدوین استراتژیپیش‌نمایش رایگان
بخش 2مزیت رقابتی
درس 3درآمدی بر مفاهیم استراتژی رقابتیپیش‌نمایش رایگان
درس 4استراتژی رقابتی پیشرفتهپیش‌نمایش رایگان