دوره آنلاین
۱ تیر ماه، ۱۳۹۷
39 دانش‌پژوه
(1 امتیاز)
هدیه21000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

در اين دوره آموزشي دكتر وحيد ياوري به توضيح اجمالي فلسفه، مباني، پارادايم‌ها و روش تحقيق كيفي مي پردازد. اين دوره از دو ويژگي مهم استفاده از مثال‌ها براي فهم بهتر مطالب، و همچنين مقايسه و بيان تفاوت‌هاي آن با روش كمي را بهره مي‌برد.

بسته آموزشي روش تحقيق كيفي آقاي دكتر ياوري شامل دوره‌هاي آموزشي زير است.

درآمدی بر مبانی، پارادیم‌ها، راهبردها و فرایند پژوهش کیفی

۱: مروری بر مبانی، پارادیم ها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش کیفی

در این جلسه مختصراً توضیحاتی در مورد فلسفه‌های پژوهش، رویکردها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش ارائه خواهد شد. این مباحث عمدتاً از پیاز پژوهشِ کتاب روش‌های پژوهش کیفی تألیف دکتر سید مهدی الوانی، دکتر حسن دانایی‌فرد و دکتر عادل آذر استخراج شده و بر اساس تجربه‌ها و مثال‌های کاربردی استاد یاوری تبیین و توضیح داده خواهد شد.

۲: فلسفه پژوهش: تبیین مفهوم قیاس، استقرا، نظریه و نقد پارادایم اثبات گرایی

عمدتاً بین دو پارادایم تفسیرگرایی و اثبات گرایی در پژوهش تقابل است. از این دو پارادایم پژوهش های کمی و کیفی متولد می شوند. پژوهش های کمی ریشه در پارادایم اثباتگرایی دارند و پژوهش های کیفی ریشه در پارادایم تفسیری دارند. در پژوهش های کمی رویکرد غالب رویکر قیاسی است و در پژوهش های کیفی رویکرد غالب رویکرد تفسیرگرایی است. فن پرسشنامه برای پژوهش کمی و فنون مشاهده برای پژوهش های کیفی کاربرد دارد.

۳: مثال کندن سبزی کوهی و عدالت و آزادی در تبیین نظریه و رویکردهای قیاسی و استقرایی در پژوهش‌های کیفی و کمی

۴: نظریه‌پردازی در روش‌های پژوهش کیفی و آزمون نظریه در پژوهش‌های کیفی

۵: پژوهش‌های ترکیبی ( آمیخته)

۶: استفاده از استعاره کوهنوردی برای تبیین پژوهش کیفی و شایستگی‌های پژوهش‌گران کیفی

۷: مفهوم و سبد مفهومی و دستیابی به مدل، الگو و نظریه بر اساس آن

۸: انتزاع، مفهوم، تقسیم و انضمام در پژوهش‌های کیفی با ذکر مثالی از کتابخانه

۹: پرسش و پاسخ درباره روش تحقيق كيفي

۱۰: مروری کلی بر پارادایم ها و مبانی پژوهش کیفی

۱۱: تفاوت روش تحقیق کمی و کیفی از نظر فلسفه، روش، دیدگاه و هدف

در اين دوره آموزشي دكتر وحيد ياوري به توضيح اجمالي فلسفه، مباني، پارادايم‌ها و روش تحقيق كيفي مي پردازد. اين دوره از دو ويژگي مهم استفاده از مثال‌ها براي فهم بهتر مطالب، و همچنين مقايسه و بيان تفاوت‌هاي آن با روش كمي را بهره مي‌برد.

بسته آموزشي روش تحقيق كيفي آقاي دكتر ياوري شامل دوره‌هاي آموزشي زير است:. توصيه مي‌شود كه يادگيرندگان عزيز به ترتيب زير اين دوره‌ها را فراگيرند.

بخش 1 کارگاه اول: درآمدی بر مبانی، پارادیم‌ها، راهبردها و فرایند پژوهش کیفی
درس 1 مبانی، پارادیم ها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش کیفی
درس 2فلسفه پژوهش: تبیین مفهوم قیاس، استقرا، نظریه و نقد پارادایم اثبات گرایی
درس 3مثال کندن سبزی کوهی و عدالت و آزادی در تبیین نظریه و رویکردهای قیاسی و استقرایی در پژوهش‌های کیفی و کمی
درس 4نظریه‌پردازی در روش‌های پژوهش کیفی و آزمون نظریه در پژوهش‌های کیفی
درس 5پژوهش‌های ترکیبی ( آمیخته)
درس 6استفاده از استعاره کوهنوردی برای تبیین پژوهش کیفی و شایستگی‌های پژوهش‌گران کیفی
درس 7مفهوم و سبد مفهومی و دستیابی به مدل، الگو و نظریه بر اساس آن
درس 8انتزاع، مفهوم، تقسیم و انضمام در پژوهش‌های کیفی با ذکر مثالی از کتابخانه
درس 9پرسش و پاسخ درباره روش تحقيق كيفي
درس 10مروری کلی بر پارادایم ها و مبانی پژوهش کیفی
درس 11تفاوت روش تحقیق کمی و کیفی از نظر فلسفه، روش، دیدگاه و هدف
درس 12دانلود کامل بخش اول
بخش 2کارگاه دوم: فرآیند روش پژوهش کیفی
بخش 3کارگاه سوم: روش تحلیل مضمونی
بخش 4کارگاه چهارم: استراتژی نظریه داده‌بنیاد
بخش 5کارگاه پنجم: آموزش مقدماتی نرم‌افزار مکس کیو دی ای بخش اول
بخش 6کارگاه ششم: آموزش مقدماتی نرم‌افزار مکس کیو دی ای بخش دوم
بخش 7کارگاه هفتم: آموزش مقدماتی نرم‌افزار مکس کیو دی ای بخش سوم