دوره آنلاین
66 دانش‌پژوه
هدیه15000 تومان
ثبت‌نام

ہباسمه تعالی
تذکر: برای بحث و گفتگو درباره نهایةالحکمه به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته‌بندی نهایه‌الحکمه) مراجعه فرمایید.

دوره آموزشی نهایة الحکمه در ۳۱۰ جلسه از سال ۸۹ تا ۹۲ از سوی حضرت استاد امینی نژاد تدریس شده است. این دوره شامل یک مدخل و ۱۲ مرحله است که در اینجا پس از ثبت نام و پرداخت به فایل‌های زیر دسترسی خواهید داشت:

۱- مشاهده آنلاین تمامی ۳۱۰ جلسه به صورت تکی و بر اساس صفحات کتاب

۲- دانلود یکجای فایل‌ها به صورت فشرده و با کیفیت بالا

۳- دانلود یکجای فایل‌ها به صورت فشرده و با کیفیت پایین (‌در صورت نیاز به پسورد vdars.ir

۴- دانلود تکی فایل‌ها با کیفیت پایین در یک صفحه

نظرات عزیزانی که این دوره را گذرانده‌اند

امین:

با سلام

بنده تمام ۳۱۰ جلسه نهایةالحکمه استاد امینی نژاد را گوش داده ام

و انصافا بسیار خوب است

و نظر بنده این است که بهترین تدریسِ صوتی موجود، تدریس ایشان است.

آقای محسن دامادی پور

سلام

حقیر بخشی از فایلهای نهایه استاد را گوش داده ام، انصافا از همه اساتید نهایه را خوب تدریس کرده اند. لله دره و علی الله اجره

به نوآموزان و دانش پژوهان فلسفه و عرفان، دروس ایشان را پیشنهاد می کنم. فایلهای صوتی استاد امینی نژاد را مغتنم بشمارید و در کنارش از استاد حشمت پور غفلت نکنید.

تذکر:  تدریس نهایة الحکمة تا جلسه ۳۱۰ به پایان می‌رسد و از جلسه ۳۱۱ تا ۳۸۲ در دوره تکمله نهایه: مباحث نفس و معاد ارائه شده است.

 

بخش 1مدخل و دانلود یکجای دوره
درس 1مدخل 1 و دانلود یکجای دوره
درس 2مدخل 2
درس 3مدخل 3
درس 4مدخل 4
درس 5مدخل 5
بخش 2مرحله اول
درس 6مرحله اول: فصل 1
درس 7مرحله اول: فصل 2
درس 8مرحله اول: فصل 2
درس 9مرحله اول: فصل 2
درس 10مرحله اول: فصل 2
درس 11مرحله اول: فصل 2
درس 12مرحله اول: فصل 2
درس 13مرحله اول: فصل 2
درس 14مرحله اول: فصل 2
درس 15مرحله اول: فصل 2
درس 16مرحله اول: فصل 2
درس 17مرحله اول: فصل 2
درس 18مرحله اول: فصل 2
درس 19مرحله اول: فصل 2
درس 20مرحله اول: فصل 2
درس 21مرحله اول: فصل 3
درس 22مرحله اول: فصل 3
درس 23مرحله اول: فصل 3
درس 24مرحله اول: فصل 3
درس 25مرحله اول: فصل 3 و ابتدای فصل 4
درس 26مرحله اول: فصل 4
درس 27مرحله اول: فصل 4 و شروع فصل 5
درس 28مرحله اول: فصل 5
درس 29مرحله اول: فصل 5
درس 30مرحله اول: فصل 5 و شروع مرحله دوم
بخش 3مرحله دوم
درس 31مرحله دوم: فصل 1
درس 32مرحله دوم: فصل 1
درس 33مرحله دوم: فصل 1 و شروع فصل 2
درس 34مرحله دوم: فصل 2
درس 35مرحله دوم: فصل 2 و ابتدای فصل 3
درس 36مرحله دوم: فصل 3
بخش 4مرحله سوم
درس 37مرحله سوم : فصل 1
درس 38مرحله سوم : فصل 1
درس 39مرحله سوم : فصل 1
درس 40مرحله سوم : فصل 1
درس 41مرحله سوم : فصل 1
درس 42مرحله سوم : فصل 1
درس 43مرحله سوم : فصل 1 و مرحله چهارم فصل 1
بخش 5مرحله چهارم
درس 44مرحله چهارم: فصل 1
درس 45مرحله چهارم: فصل 1
درس 46مرحله چهارم: فصل 1
درس 47مرحله چهارم: فصل 1
درس 48مرحله چهارم: فصل 1
درس 49مرحله چهارم: فصل 1
درس 50مرحله چهارم: فصل 1
درس 51مرحله چهارم: فصل 1 فصل 2
درس 52مرحله چهارم: فصل 2
درس 53مرحله چهارم: فصل 2
درس 54مرحله چهارم: فصل 2 و فصل 3
درس 55مرحله چهارم: فصل 3
درس 56مرحله چهارم: فصل 3
درس 57مرحله چهارم: فصل 3
درس 58مرحله چهارم: فصل 3
درس 59مرحله چهارم: فصل 3 و فصل 4
درس 60مرحله چهارم: فصل 4
درس 61مرحله چهارم: فصل 4
درس 62مرحله چهارم: فصل 4
درس 63مرحله چهارم: فصل 5
درس 64مرحله چهارم: فصل 5
درس 65مرحله چهارم: فصل 5
درس 66مرحله چهارم: فصل 5 و فصل 6
درس 67مرحله چهارم: فصل 6
درس 68مرحله چهارم: فصل 6
درس 69مرحله چهارم: فصل 7 و فصل 8
درس 70مرحله چهارم: فصل 8
درس 71مرحله چهارم: فصل 8
درس 72مرحله چهارم: فصل 8
درس 73مرحله چهارم: فصل 8
درس 74مرحله چهارم: فصل 8
درس 75مرحله چهارم: فصل 8 و مرحله 5 فصل 1
بخش 6مرحله پنجم
درس 76مرحله پنجم: فصل 1
درس 77مرحله پنجم: فصل 1 و فصل 2
درس 78مرحله پنجم: فصل 2
درس 79مرحله پنجم: فصل 3
درس 80مرحله پنجم: فصل 3
درس 81مرحله پنجم: فصل 3
درس 82مرحله پنجم: فصل 3 و فصل 4
درس 83مرحله پنجم: فصل 4 و فصل 5
درس 84مرحله پنجم: فصل 5
درس 85مرحله پنجم: فصل 5
درس 86مرحله پنجم: فصل 5
درس 87مرحله پنجم: فصل 5
درس 88مرحله پنجم: فصل 6
درس 89مرحله پنجم: فصل 6
درس 90مرحله پنجم: فصل 6
درس 91مرحله پنجم: فصل 6
درس 92مرحله پنجم: فصل 6
درس 93مرحله پنجم: فصل 7
بخش 7مرحله ششم
درس 94
درس 95مرحله ششم: فصل 1
درس 96مرحله ششم: فصل 1 و فصل 2
درس 97
درس 98
درس 99
درس 100
درس 101
درس 102
درس 103
درس 104
درس 105
درس 106
درس 107
درس 108
درس 109
درس 110
درس 111
درس 112
درس 113
درس 114
درس 115
درس 116
درس 117
درس 118
درس 119
درس 120
درس 121
درس 122
درس 123
درس 124
درس 125
درس 126
درس 127
درس 128
درس 129
درس 130
درس 131
درس 132
درس 133
بخش 8مرحله هفتم
درس 134
درس 135
درس 136
درس 137
درس 138
درس 139
درس 140
درس 141
درس 142
درس 143
درس 144
درس 145
درس 146
درس 147
درس 148
درس 149
درس 150
بخش 9مرحله هشتم
درس 151
درس 152
درس 153
درس 154
درس 155
درس 156
درس 157
درس 158
درس 159
درس 160
درس 161
درس 162
درس 163
درس 164
درس 165
درس 166
درس 167
درس 168
درس 169
درس 170
درس 171
درس 172
درس 173
درس 174
درس 175
درس 176
درس 177
درس 178
درس 179
درس 180
درس 181
درس 182
درس 183
بخش 10مرحله نهم
درس 184
درس 185
درس 186
درس 187
درس 188
درس 189
درس 190
درس 191
درس 192
درس 193
درس 194
درس 195
درس 196
درس 197
درس 198
درس 199
درس 200
درس 201
درس 202
درس 203
درس 204
درس 205
درس 206
درس 207
درس 208
درس 209
درس 210
درس 211
بخش 11مرحله دهم
درس 212
درس 213
درس 214
درس 215
درس 216
درس 217
درس 218
درس 219
درس 220
درس 221
بخش 12مرحله یازدهم
درس 222
درس 223
درس 224
درس 225
درس 226
درس 227
درس 228
درس 229
درس 230
درس 231
درس 232
درس 233
درس 234
درس 235
درس 236
درس 237
درس 238
درس 239
درس 240
درس 241
درس 242
درس 243
درس 244
درس 245
درس 246
درس 247
درس 248
درس 249
درس 250
درس 251
درس 252
درس 253
درس 254
درس 255
درس 256
درس 257
درس 258
بخش 13مرحله دوازدهم
درس 259
درس 260
درس 261
درس 262
درس 263
درس 264
درس 265
درس 266
درس 267
درس 268
درس 269
درس 270
درس 271
درس 272
درس 273
درس 274
درس 275
درس 276
درس 277
درس 278
درس 279
درس 280
درس 281
درس 282
درس 283
درس 284
درس 285
درس 286
درس 287
درس 288
درس 289
درس 290
درس 291
درس 292
درس 293
درس 294
درس 295
درس 296
درس 297
درس 298
درس 299
درس 300
درس 301
درس 302
درس 303
درس 304
درس 305
درس 306
درس 307
درس 308
درس 309
درس 310
بخش 14دانلود فایلهای صوتی با کیفیت پایین