دوره آنلاین
9 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

دوره‌های جدید

اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی‌نژاد ویدرس
ایجاد شده در ۲۷ مهر ماه، ۱۳۹۷
عرفان در وادی عمل استاد یزدان پناه شرح زیارت مطلقه دوم ویدرس vdars.com
ایجاد شده در ۲۶ مهر ماه، ۱۳۹۷
عرفان در وادی عمل ایمان و عمل صالح استاد یزدان پناه ویدرس
ایجاد شده در ۲۶ مهر ماه، ۱۳۹۷
آشنایی با شفافیت چیستی و چرایی دکتر مهدی ثنایی شفافیت برای ایران ویدرس
ایجاد شده در ۱۲ مهر ماه، ۱۳۹۷
رهبری کوانتومی دکتر مهدی حمزه پور
ایجاد شده در ۶ مهر ماه، ۱۳۹۷
عرفان در وادی عمل استاد یزدان پنا نفس اماره ویدری vdars.com
ایجاد شده در ۳۰ شهریور ماه، ۱۳۹۷
عرفان در وادی عمل اسرار نماز استاد یزدان پناه ویدرس vdars
ایجاد شده در ۳۰ شهریور ماه، ۱۳۹۷
عرفان در وادی عمل مراقبه استاد یزدان پناه ویدرس vdars
ایجاد شده در ۳۰ شهریور ماه، ۱۳۹۷