دوره آنلاین
26 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام
عرفان در وادی عمل استاد یزدان پناه شرح زیارت مطلقه دوم ویدرس vdars.com

باسمه تعالی

عرفان در وادی عمل: شرح زیارت مطلقه دوم

به مدت سه جلسه

شامل جلسات ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ عرفان در وادی عمل

بخش 1شرح زیارت مطلقه دوم
درس 1دانلود کامل دوره شرح زیارت مطلقه دوم
درس 2دانلود و مشاهده به صورت تک به تک