دوره آنلاین
30 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

مشاهده و دانلود مستقیم ویدئوهای اصول کافی در ویدرس تی وی

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.

 

شرح اصول کافی (۴): کتاب الحجة: استاد عابدینی

این دوره از جلسه ۱۷۲ شرح اصول کافی شروع شده است و تا کنون که بیش از جلسه ۲۶۰ است  ادامه دارد:

فهرست دروس به صورت زیر است:

باسمه تعالی

کتاب الحجة

بخش اول: باب الاضطرار الی الحجة

جلسه ۱۷۲: باب الاضطرار الی الحجة: روایت اول;

جلسه ۱۷۳: باب الاضطرار الی الحجة: روایت دوم و سوم;

جلسه ۱۷۴: باب الاضطرار الی الحجة: روایت چهارم;

جلسه ۱۷۵: باب الاضطرار الی الحجة-روایت پنجم و بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ ع‏ روایت اول;

بخش دوم: بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ ع‏

جلسه ۱۷۶: بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ ع‏ روایت دوم تا چهارم;

بخش سوم: بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ الْمُحَدَّثِ

جلسه ۱۷۷: بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ الْمُحَدَّثِ‏- روایت اول;

جلسه ۱۷۸: بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ الْمُحَدَّثِ‏-روایت دوم تا چهارم

بخش چهارم: بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ و بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ

جلسه ۱۷۹: بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ‏ (۴ روایت) و بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ روایت اول

بخش پنجم: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ

جلسه ۱۸۰: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ روایت دوم و سوم

جلسه ۱۸۱: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ روایت چهارم تا ششم

جلسه ۱۸۲: بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ روایت هفتم تا یازدهم;

جلسه ۱۸۳ : بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ روایت دوازدهم و سیزدهم و بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ روایت اول و دوم;

بخش ششم: بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ و بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ

جلسه ۱۸۴: بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ روایت سوم تا پنجم و بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ‏ روایت اول;

جلسه ۱۸۵: بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ‏ روایت اول و دوم;

جلسه ۱۸۶: بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ‏ روایت س;

جلسه ۱۸۷:بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ‏ روایت سوم تا ششم;

جلسه ۱۸۸: بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ‏ ادامه جلسه ششم;

جلسه ۱۸۹: بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ‏ روایت هفت و هشت;

جلسه ۱۹۰: بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ‏ روایت نه تا چهارده

بخش هفتم:‌ بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع

جلسه ۱۹۱: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت اول و سوم;

جلسه ۱۹۲: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت چهارم و پنجم;

جلسه ۱۹۳: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت ششم;

۹۵/۰۶/۲۴

جلسه ۱۹۴: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت هفتم;

۱۳۹۵/۰۶/۳۱

جلسه ۱۹۵: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت هشتم تا دهم;

۱۳۹۵/۷/۷

جلسه ۱۹۶: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت یازدهم و دوازدهم;

۱۳۹۵/۰۷/۲۷

جلسه ۱۹۷: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت سیزدهم تا پانزدهم;

۱۳۹۵/۰۷/۲۸

جلسه ۱۹۸: بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ ع‏ روايت شانزدهم و هفدهم;

۱۳۹۵/۰۸/۰۴

بخش هشتم: بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِه

جلسه ۱۹۹: بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِه‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۰۸/۰۵

جلسه ۲۰۰ و ۲۰۱: بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِه‏

روایت ۱ تا ۵ (آخر باب)

۱۳۹۵/۰۸/۱۱ –  ۱۲

بخش نهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع هُمُ الْهُدَاة

جلسه ۲۰۲: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع هُمُ الْهُدَاة روایت اول و دوم;

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

جلسه ۲۰۳: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع هُمُ الْهُدَاة روایت سوم و چهارم;

۱۳۹۵/۰۸/۱۹

بخش دهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ‏

جلسه ۲۰۴: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ‏ روایت اول تا سوم;

۱۳۹۵/۰۹/۱۶

جلسه ۲۰۵: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ‏ روایت چهارم تا ششم (پایان باب);

۱۳۹۵/۰۹/۱۷

بخش دهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ الَّتِي مِنْهَا يُؤْتَى

جلسه ۲۰۶: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ الَّتِي مِنْهَا يُؤْتَى‏ روایت اول و دوم;

۱۳۹۵/۰۹/۲۳

جلسه ۲۰۷: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ الَّتِي مِنْهَا يُؤْتَى‏ روایت سوم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

بخش یازدهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

جلسه ۲۰۸: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت دوم تا پنجم;

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

جلسه ۲۰۹: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت ششم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ هُمْ أَرْكَانُ الْأَرْضِ‏ روایت اول و دوم;

۱۳۹۵/۱۰/۰۱

بخش دوازدهم: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ هُمْ أَرْكَانُ الْأَرْضِ

جلسه ۲۱۰: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ هُمْ أَرْكَانُ الْأَرْضِ‏ روایت سوم;

۱۳۹۵/۱۰/۰۷

بخش سیزدهم: بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ

جلسه ۲۱۱: بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۱۴

جلسه ۲۱۲

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۱۵

جلسه ۲۱۳

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۲۲

جلسه ۲۱۴

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۲۸

جلسه ۲۱۵

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

جلسه ۲۱۶

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۰۵

جلسه ۲۱۷

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۰۶

جلسه ۲۱۸

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

جلسه ۲۱۹

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

جلسه ۲۲۰

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۱۹

جلسه ۲۲۱

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۲۰

جلسه ۲۲۲

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۲۶

جلسه ۲۲۳

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت اول;

۱۳۹۵/۱۱/۲۷

جلسه ۲۲۴

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۰۳

جلسه ۲۲۵

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۰۴

جلسه ۲۲۶

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

جلسه ۲۲۷

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

جلسه ۲۲۸

بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ‏ روایت دوم;

۱۳۹۵/۱۲/۲۴

بخش چهاردهم:

جلسه ۲۲۹

💠بابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وُلَاةُ الْأَمْرِ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل‏

🔶روایت اول تا پنجم

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

جلسه ۲۳۰: بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وُلَاةُ الْأَمْرِ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ روایت چهارم و پنجم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع هُمُ الْعَلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ‏ و بَابُ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت اول;

۱۳۹۶/۰۱/۱۵

بخش پانزدهم:

جلسه ۲۳۱

بَابُ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت دوم و سوم;

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

جلسه ۲۳۲

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْكَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّةِ ع‏ روایت اول;

۱۳۹۶/۰۱/۲۹

جلسه ۲۳۳

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْكَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّةِ ع‏ روایت دوم تا چهارم;

۱۳۹۶/۰۱/۳۰

جلسه ۲۳۴

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْكَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّةِ ع‏ پنجم و ششم;

۱۳۹۶/۰۲/۰۶

جلسه ۲۳۵

بَابُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص مِنَ الْكَوْنِ مَعَ الْأَئِمَّةِ ع‏ روایت ششم و هفتم;

۱۳۹۶/۰۲/۱۲

جلسه ۲۳۶

بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت اول تا نهم;

۱۳۹۶/۰۲/۱۳

جلسه ۲۳۷

بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت نهم و بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِالْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت اول و دوم و بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت اول و دوم;

۱۳۹۶/۰۲/۱۹

جلسه ۲۳۸

بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت دوم و سوم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ أُثْبِتَ فِي صُدُورِهِمْ‏ روایت سوم;

۱۳۹۶/۰۲/۲۰

کافی✨استاد عابدینی, [۱۲.۱۰.۱۷ ۰۷:۱۴]

اولین جلسه سال تحصیلی ۹۶-۹۷👇

جلسه ۲۳۹

بَابٌ فِي أَنَّ مَنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَوْرَثَهُمْ كِتَابَهُ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت اول تا چهارم

۱۳۹۶/۰۷/۱۹

جلسه ۲۴۰

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِمَامَانِ إِمَامٌ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَ إِمَامٌ يَدْعُو إِلَى النَّار روایت اول و دوم

۱۳۹۶/۰۷/۲۶

جلسه ۲۴۱

بَابُ أَنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْإِمَام‏ و بَابُ أَنَّ النِّعْمَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ الْأَئِمَّةُ ع‏ روایت اول;

۹۶/۰۸/۰۳

جلسه ۲۴۲

🔶بابُ أَنَّ النِّعْمَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ الْأَئِمَّةُ ع‏، ✨روایت دوم تا چهارم

و

🔶 تمام روایات «بَابُ أَنَّ الْمُتَوَسِّمِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع وَ السَّبِيلُ فِيهِمْ مُقِيمٌ‏»

۱۳۹۶/۰۹/۰۸

جلسه ۲۴۳

بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع‏

۱۳۹۶/۰۹/۲۳

جلسه ۲۴۴

بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع‏

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

جلسه ۲۴۵

بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ عَلِيٍّ ع‏

۱۳۹۶/۱۰/۰۶

جلسه ۲۴۶

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ روایت اول

۱۳۹۶/۱۰/۲۰

جلسه ۲۴۷

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ

۱۳۹۶/۱۰/۲۷

جلسه ۲۴۸

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ روایت سوم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‏ روایت اول

۱۳۹۶/۱۱/۰۴

جلسه ۲۴۹

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‏ روایت دوم تا هشتم

۱۳۹۶/۱۱/۱۸

جلسه ۲۵۰

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِيِّ وَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت اول

جلسه ۲۵۱

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِيِّ وَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت اول و دوم

۱۳۹۶/۱۲/۰۲

جلسه ۲۵۲

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِيِّ وَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت سوم تا هفتم

۱۳۹۶/۱۲/۰۹

جلسه ۲۵۳

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِيِّ وَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏ روایت هفتم و بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع عِنْدَهُمْ جَمِيعُ الْكُتُبِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهَا روایت اول

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

جلسه ۲۵۴

بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع عِنْدَهُمْ جَمِيعُ الْكُتُبِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَلْسِنَتِهَا

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

جلسه ۲۵۵

بَابُ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَئِمَّةُ ع وَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ كُلَّهُ‏

۱۳۹۷/۰۱/۲۲

جلسه ۲۵۶

بَابُ مَا أُعْطِيَ الْأَئِمَّةُ ع مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ‏

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

جلسه ۲۵۷

بَابُ مَا أُعْطِيَ الْأَئِمَّةُ ع مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ و بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ مِنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ ع روایت اول

۱۳۹۷/۰۲/۰۵

جلسه ۲۵۸

بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ مِنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ ع‏ روایت اول

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

جلسه ۲۵۹

بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ مِنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ ع‏ روایت دوم تا پنجم

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

جلسه ۲۶۰

بَابُ مَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ مِنْ سِلَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَتَاعِه‏

روایت اول

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

بخش 1دانلود کامل دوره از 172 تا 250
بخش 2پخش و دانلود به صورت تک تک مناسب موبایل
درس 2از جلسه 172 تا 200
درس 3از جلسه 201 تا 230
درس 4از جلسه 231 تا 256