دوره آنلاین
خرداد ۱۸, ۱۳۹۶
11 u0627u0644u06cc 16
18 دانش‌پژوه
(1 امتیازها)
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

باسمه تعالی

در اين دوره آموزشي دكتر وحيد ياوري به توضيح اجمالي فلسفه، مباني، پارادايم‌ها و روش تحقيق كيفي مي پردازد. اين دوره از دو ويژگي مهم استفاده از مثال‌ها براي فهم بهتر مطالب، و همچنين مقايسه و بيان تفاوت‌هاي آن با روش كمي را بهره مي‌برد.

بسته آموزشي روش تحقيق كيفي آقاي دكتر ياوري شامل دوره‌هاي آموزشي زير است.

درآمدی بر مبانی، پارادیم‌ها، راهبردها و فرایند پژوهش کیفی

۱: مروری بر مبانی، پارادیم ها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش کیفی

در این جلسه مختصراً توضیحاتی در مورد فلسفه‌های پژوهش، رویکردها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش ارائه خواهد شد. این مباحث عمدتاً از پیاز پژوهشِ کتاب روش‌های پژوهش کیفی تألیف دکتر سید مهدی الوانی، دکتر حسن دانایی‌فرد و دکتر عادل آذر استخراج شده و بر اساس تجربه‌ها و مثال‌های کاربردی استاد یاوری تبیین و توضیح داده خواهد شد.

۲: فلسفه پژوهش: تبیین مفهوم قیاس، استقرا، نظریه و نقد پارادایم اثبات گرایی

عمدتاً بین دو پارادایم تفسیرگرایی و اثبات گرایی در پژوهش تقابل است. از این دو پارادایم پژوهش های کمی و کیفی متولد می شوند. پژوهش های کمی ریشه در پارادایم اثباتگرایی دارند و پژوهش های کیفی ریشه در پارادایم تفسیری دارند. در پژوهش های کمی رویکرد غالب رویکر قیاسی است و در پژوهش های کیفی رویکرد غالب رویکرد تفسیرگرایی است. فن پرسشنامه برای پژوهش کمی و فنون مشاهده برای پژوهش های کیفی کاربرد دارد.

۳: مثال کندن سبزی کوهی و عدالت و آزادی در تبیین نظریه و رویکردهای قیاسی و استقرایی در پژوهش‌های کیفی و کمی

۴: نظریه‌پردازی در روش‌های پژوهش کیفی و آزمون نظریه در پژوهش‌های کیفی

۵: پژوهش‌های ترکیبی ( آمیخته)

۶: استفاده از استعاره کوهنوردی برای تبیین پژوهش کیفی و شایستگی‌های پژوهش‌گران کیفی

۷: مفهوم و سبد مفهومی و دستیابی به مدل، الگو و نظریه بر اساس آن

۸: انتزاع، مفهوم، تقسیم و انضمام در پژوهش‌های کیفی با ذکر مثالی از کتابخانه

۹: پرسش و پاسخ درباره روش تحقيق كيفي

۱۰: مروری کلی بر پارادایم ها و مبانی پژوهش کیفی

۱۱: تفاوت روش تحقیق کمی و کیفی از نظر فلسفه، روش، دیدگاه و هدف

در اين دوره آموزشي دكتر وحيد ياوري به توضيح اجمالي فلسفه، مباني، پارادايم‌ها و روش تحقيق كيفي مي پردازد. اين دوره از دو ويژگي مهم استفاده از مثال‌ها براي فهم بهتر مطالب، و همچنين مقايسه و بيان تفاوت‌هاي آن با روش كمي را بهره مي‌برد.

بسته آموزشي روش تحقيق كيفي آقاي دكتر ياوري شامل دوره‌هاي آموزشي زير است:. توصيه مي‌شود كه يادگيرندگان عزيز به ترتيب زير اين دوره‌ها را فراگيرند.

بخش 1 درآمدی بر مبانی، پارادیم‌ها، راهبردها و فرایند پژوهش کیفی
درس 1 مبانی، پارادیم ها، راهبردها، روش‌ها و فنون پژوهش کیفی
درس 2فلسفه پژوهش: تبیین مفهوم قیاس، استقرا، نظریه و نقد پارادایم اثبات گرایی
درس 3مثال کندن سبزی کوهی و عدالت و آزادی در تبیین نظریه و رویکردهای قیاسی و استقرایی در پژوهش‌های کیفی و کمی
درس 4نظریه‌پردازی در روش‌های پژوهش کیفی و آزمون نظریه در پژوهش‌های کیفی
درس 55
درس 66
درس 77
درس 88
درس 99
درس 1010
درس 1111