09126522810

تکمله نهایة‌الحکمة: مباحث نفس و معاد

دوره آنلاین
25 دانش‌پژوه
هدیه10000 تومان
ثبت‌نام

تکمله نهایه الحکمه

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره نهایةالحکمه به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته‌بندی نهایه‌الحکمه) مراجعه فرمایید.

ابتدا سه نکته را متذکر می شویم:

۱- جلسات ادامه نهایة‌الحکمة، شماره خورده است.

۲- تکمله نهایه یک روز در هفته برگزار می‌شده است، لذا چند سال طول کشیده است.

۳- جهت آشنایی با تکمله نهایه و چرایی و چگونگی این بحث، به فایل ۳۱۱ مراجعه نمایید.

متن تکمله نهایه الحکمه

این متن بوسیله استاد محترم تهیه شده است که به مرور تکمیل می شود.

دریافت

بخش 1مباحث نفس و معاد - سال اول (93-92)
درس 1دانلود یکجای جلسات 311 تا 382
درس 2مباحث نفس و معاد - سال اول (93-92)
بخش 2مباحث نفس و معاد - سال دوم (94-93)
بخش 3مباحث نفس و معاد - سال سوم (95-94)