09126522810

تکمله نهایة‌الحکمة: مباحث نفس و معاد

دوره آنلاین
46 دانش‌پژوه
هدیه7100 تومان
ثبت‌نام

تکمله نهایه الحکمه

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره نهایةالحکمه به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته‌بندی نهایه‌الحکمه) مراجعه فرمایید.

ابتدا سه نکته را متذکر می شویم:

۱- جلسات ادامه نهایة‌الحکمة، شماره خورده است.

۲- تکمله نهایه یک روز در هفته برگزار می‌شده است، لذا چند سال طول کشیده است.

۳- جهت آشنایی با تکمله نهایه و چرایی و چگونگی این بحث، به فایل ۳۱۱ مراجعه نمایید.

متن تکمله نهایه الحکمه

این متن بوسیله استاد محترم تهیه شده است که به مرور تکمیل می شود.

دریافت

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۷۱ فایل صوتی است.

بخش 1مباحث نفس و معاد - سال اول (93-92)
درس 1دانلود یکجای جلسات 311 تا 382
درس 2مباحث نفس و معاد - سال اول (93-92)
بخش 2مباحث نفس و معاد - سال دوم (94-93)
بخش 3مباحث نفس و معاد - سال سوم (95-94)