دوره آنلاین
26 دانش‌پژوه
هدیه3300 تومان
ثبت‌نام

تأملاتی در باب فهم قرآن: استاد امینی‌نژاد

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۳۳ فایل صوتی است.

بخش 1جلسات 1 تا 20 و دانلود کامل دوره
درس 1جلسه اول و دانلود کامل دوره
درس 2
درس 3
درس 4
درس 5
درس 6
درس 7
درس 8
درس 9
درس 10
درس 11
درس 12
درس 13
درس 14
درس 15
درس 16
درس 17
درس 18
درس 19
درس 20
بخش 2جلسات 21 تا 33
درس 21
درس 22
درس 23
درس 24
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31
درس 32
درس 33