دوره آنلاین
4 دانش‌پژوه
هدیه8000 تومان
ثبت‌نام در دوره

استاد امینی‌نژاد این‌ دوره را در ۱۸۴ جلسه در سال های تحصیلی ۹۳-۹۲و ۹۳-۹۴ ارائه فرموده‌اند.

بخش 1مباحث مقدماتی
درس 1مطلع درس و لیستی از سؤالات مقدماتی مهمپیش‌نمایش رایگان

جلسه 1: مطلع درس و لیستی از سؤالات مقدماتی مهم

درس 2سیر تطور واژه فلسفه و تعریف آن در حوزه روش، محتوا و موضوع
درس 3نسبت کلام و فلسفه و نسبت فلسفه با دین از منظر روشپیش‌نمایش رایگان

جلسه 3: نسبت کلام و فلسفه و نسبت فلسفه با دین از منظر روش

درس 4نسبت دین و فلسفه از منظر محتوا، تعامل و خدمات دین و فلسفه به یکدیگر
درس 5خدمت دین به فلسفه و فلسفه به دین و فلسفه از منظر روایات و تبیین هویت اسلامیپیش‌نمایش رایگان
درس 6فلسفه از منظر روایات اهل بیت علیهم‌السلام
درس 7علم اسلامی و کارکردهای فلسفه پیرامون آموزش فلسفهپیش‌نمایش رایگان
درس 8نحوه مطالعه و آغاز فلسفه با نفی سفسطه
بخش 2مرحله اول
درس 9فصل اول: ورود به مرحله اول
درس 10فصل اول
درس 11فصل دوم: اشتراک معنوی وجود
درس 12فصل سوم: وجود زائد بر ماهیت و عارض آن
درس 13فصل چهارم: در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت
درس 14فصل چهارم
درس 15فصل چهارم
درس 16فصل چهارم
درس 17فصل چهارم: برهان 2 و3 و 4
درس 18فصل چهارم: نقد محقق دوانی و حیثیت‌ها
درس 19فصل چهارم
درس 20فصل پنجم
درس 21فصل پنجم: تبیین کثرت در اصالت وجود
درس 22فصل پنجم: قول دوم، قول منسوب به حکمای مشا
درس 23فصل پنجم: انتهای فصل و شروع فصل ششم
درس 2424- فصل ششم: عروض ماهیت بر وجود
درس 2525- فصل ششم: جواب شبهه قاعده فرعیت و جواب صدرا
درس 2626- فصل هفتم: احکام الوجود السلبیة تا قول (‌منها)
درس 2727- فصل هفتم: پنجمین حکم احکام سلبیه تا انتها
درس 2828- فصل هشتم: نفس‌الامر
درس 2929- فصل نهم: قیل نفس‌الامر تساوق شی
درس 3030- فصل نهم و دهم: تتمه قول معتزله و فصل 10 علیت و تمایز در عدم نیست
درس 3131- فصل یازدهم: عدم مطلق لا یخبر عنه
درس 3232- فصل دوازدهم: اعاده معدم بعینه
درس 3333- فصل دوازدهم و آغاز مرحله دوم: قول مجوزون اعاده معدوم و آغاز مرحله دوم
بخش 3مرحله دوم
درس 3434- آغاز متن مرحلة الثانیة
درس 3535- نظریه شبح و نقد آن و قول به اضافه
درس 3636- نقد قول به اضافه و 2 استدلال اول حکما بر وجود ذهنی
درس 3737- استدلال سوم وجود ذهنی و اشکال اول به آن
درس 3838- اشکال دوم به قول حکما
درس 3939- وسط جواب اول بنایی پاسخ صدرا
درس 4040- جواب بنایی پاسخ صدرا
درس 4141- فتبین أن الصورة الذهنیة
درس 4242- و بهذا البیان یتضح اندفاع
درس 4343- وجه الاندفاع أن الصورة
درس 4444- اشکال پنجم به قول حکما
درس 4545- اشکال ششم به قول حکما
درس 4646- وسط پاسخ به اشکال ششم از بل هذا أقوی الحجج تا آخر مرحلة الثانیة
بخش 4مرحله سوم
درس 4747- فصل اول: آغاز مرحله سوم
درس 4848- فصل اول: از ثم ان وجوده لیس ثالثا
درس 4949- فصل دوم: الفصل الثانی از مرحله سوم
درس 5050- فصل سوم: فصل ثالث از مرحله سوم
بخش 5مرحله چهارم
درس 5151- فصل اول: آغاز مرحله چهارم
درس 5252- فصل اول: وسط فصل اول از وهی بینة المعانی
درس 5353- فصل دوم و سوم: فصل دوم و سوم مرحله چهارم
درس 5454- فصل چهارم وپنجم: تتمه فصل 4 و فصل 5 مرحله چهارم
درس 5555- فصل پنجم: وهل یتوقف وجود الممکن
درس 5656- فصل پنجم: خاتمه- خاتمة ما تقدم من الوجوب
درس 5757- فصل ششم: وقد یستعمل فی معنی أخص
درس 5858- فصل ششم: والفرق بینه و بین الامکان الذاتی
درس 5959- فصل هفتم: وأما کونه لازما للماهیة
درس 6060- فصل هشتم: فبرهان آخران الماهیة
درس 6161- فصل هشتم: وجه اندفاع ان المفروض
درس 6262- فصل هشتم: و ذالک لأن علة حاجته الی العلة
درس 6363- فصل نهم: وأن الوجوب والامکان أمران وجودیان
بخش 6مرحله پنجم
درس 6464- فصل اول: آغاز مرحله 5
درس 6565- فصل اول و دوم: جمع بندی فصل 1و آغاز فصل 2
درس 6666- فصل دوم: و أما الثالث فأن لا یشترط معها شیء
درس 6767- فصل سوم: معنی ذاتی و عرضی
درس 6868- فصل سوم: و منها أن الأجزاء الذاتیة متقدمة