دوره آنلاین
7 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

استاد امینی‌نژاد این‌ دوره را در ۱۷۶ جلسه در سال های تحصیلی ۸۸-۸۷ و ۸۹-۸۸ ارائه فرموده‌اند.

فایلهای ۱۷۶ صوت بدایه

بخش 1جلسات 1 تا 50پیش‌نمایش رایگان

جلسه1


جلسه2


جلسه3


جلسه4


جلسه5


جلسه 6


جلسه 7


جلسه 8


جلسه 9


جلسه 10


جلسه11


جلسه12


جلسه13


جلسه14


جلسه15


جلسه16


جلسه17


جلسه 18


جلسه 19


جلسه 20


جلسه 21


جلسه 22


جلسه 23


جلسه 24


جلسه 25


جلسه 26


جلسه 27


جلسه 28


جلسه 29


جلسه30


جلسه31


جلسه32


جلسه33


جلسه34


جلسه35


جلسه36


جلسه37


جلسه38


جلسه39


جلسه40


جلسه41


جلسه42


جلسه43


جلسه44


جلسه45


جلسه46


جلسه47


جلسه48


جلسه49


جلسه50

بخش 2جلسات 51 تا 100پیش‌نمایش رایگان

جلسه51

جلسه52

جلسه53

جلسه54

جلسه55

جلسه56

جلسه57

جلسه58

جلسه59

جلسه60

جلسه61

جلسه62

جلسه63

جلسه64

جلسه65

جلسه66

جلسه67

جلسه68

جلسه69

جلسه70

جلسه71

جلسه72

جلسه73

جلسه74

جلسه75

جلسه76

جلسه77

جلسه78

جلسه79

جلسه80

جلسه81

جلسه82

جلسه83

جلسه84

جلسه85

جلسه86

جلسه87

جلسه88

جلسه89

جلسه90

جلسه91

جلسه92

جلسه93

جلسه94

جلسه95

جلسه96

جلسه97

جلسه98

جلسه99

جلسه100

بخش 3جلسات 101 تا 150پیش‌نمایش رایگان

جلسه

جلسه

http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-101.mp3

بخش 4جلسات 151 تا 176پیش‌نمایش رایگان

http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-151.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-152.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-153.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-154.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-155.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-156.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-157.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-158.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-159.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-160.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-161.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-162.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-163.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-164.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-165.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-166.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-167.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-168.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-169.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-170.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-171.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-172.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-173.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-174.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-175.mp3
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/Bedayeh-Amininejad-D2-vdars-176.mp3

بخش 5دانلود کامل و یکجای دورهپیش‌نمایش رایگان

دریافت جلسات 1 تا ۱۷۶ با کیفیت پایین

http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/bedayeh-amininejad-D1-vdars-1-30.zip
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/bedayeh-amininejad-D1-vdars-121-150.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/bedayeh-amininejad-D1-vdars-151-176.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/bedayeh-amininejad-D1-vdars-31-60.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/bedayeh-amininejad-D1-vdars-61-90.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/bedayeh-amininejad-D1-vdars-91-120.rar
جلسات بدایه‌الحکمه: دوره اول(۸۷-۸۹) – 176 صوت با کیفیت بالا و حجم 2/21 گیگابایت

دریافت جلسات 1 تا 176 با کیفیت بالا

http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-1-16-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-106-121-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-122-137-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-138-153-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-154-168-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-169-176-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-17-32-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-33-48-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-49-62-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-63-76-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-77-90-HQ.rar
http://h.vdars.com/philosophy/islamic/bedayeh/amininejad/v1/8611/8611-bedayeh-amininejad-D1-vdars-91-105-HQ.rar