09126522810

بدایة‌الحکمة (دوره سوم تدریس):استاد امینی‌نژاد

دوره آنلاین
2 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

بدایه الحکمه – دوره سوم

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

همانطور که استحضار دارید بدایة‌الحکمه از سوی حضرت استاد امینی‌نژاد تا کنون سه دوره تدریس شده است که هر کدام از دوره ها ویژگی های خودش را دارد؛ در دوره اول همه مراحل تدریس شده ولی صوت‌ها، کیفیت مناسبی ندارند. در دوره دوم، با اینکه کامل‌ترین دوره به لحاظ شرح و بسط است، ولی بخش مقولات به دوره اول ارجاع داده شده و تدریس نشده است. در عوض مباحث مقدماتی در این دوره مفصل‌تر بیان شده است. در دوره سوم، کیفیت صوت‌ها بسیار عالی است ولی بخش مقولات و فصول ده و یازده به دوره‌های اول و دوم ارجاع داده شده است. علاوه بر آن‌که مقدمه کتاب بدایه در این دوره بهتر شرح و توضیح داده شده است.

جلسه ۰۱ دریافت

جلسه ۰۲ دریافت

جلسه ۰۳ دریافت

جلسه ۰۴ دریافت

جلسه ۰۵ دریافت

جلسه ۰۶ دریافت

جلسه ۰۷ دریافت

جلسه ۰۸ دریافت

جلسه ۰۹ دریافت

جلسه ۱۰ دریافت

جلسه ۱۱ دریافت

جلسه ۱۲ دریافت

جلسه ۱۳ دریافت

جلسه ۱۴ دریافت

جلسه ۱۵ دریافت

جلسه ۱۶ دریافت

جلسه ۱۷ دریافت

جلسه ۱۸ دریافت

جلسه ۱۹ دریافت

جلسه ۲۰ دریافت

جلسه ۲۱ دریافت

جلسه ۲۲ دریافت

جلسه ۲۳ دریافت

جلسه ۲۴ دریافت

جلسه ۲۵ دریافت

جلسه ۲۶ دریافت

جلسه ۲۷ دریافت

جلسه ۲۸ دریافت

جلسه ۲۹ دریافت

جلسه ۳۰ دریافت

جلسه ۳۱ دریافت

جلسه ۳۲ دریافت

جلسه ۳۳ دریافت

جلسه ۳۴ دریافت

جلسه ۳۵ دریافت

جلسه ۳۶ دریافت

جلسه ۳۷ دریافت

جلسه ۳۸ دریافت

جلسه ۳۹ دریافت

جلسه ۴۰ دریافت

جلسه ۴۱ دریافت

جلسه ۴۲ دریافت

جلسه ۴۳ دریافت

جلسه ۴۴ دریافت

جلسه ۴۵ دریافت

جلسه ۴۶ دریافت

جلسه ۴۷ دریافت

جلسه ۴۸ دریافت

جلسه ۴۹ دریافت

جلسه ۵۰ دریافت

جلسه ۵۱ دریافت

جلسه ۵۲ دریافت

جلسه ۵۳ دریافت

جلسه ۵۴ دریافت

جلسه ۵۵ دریافت

جلسه ۵۶ دریافت

جلسه ۵۷ دریافت

جلسه ۵۸ دریافت

جلسه ۵۹ دریافت

جلسه ۶۰ دریافت

جلسه ۶۱ دریافت

جلسه ۶۲ دریافت

جلسه ۶۳ دریافت

جلسه ۶۴ دریافت

جلسه ۶۵ دریافت

جلسه ۶۶ دریافت

جلسه ۶۷ دریافت

جلسه ۶۸ دریافت

جلسه ۶۹ دریافت

جلسه ۷۰ دریافت

جلسه ۷۱ دریافت

جلسه ۷۲ دریافت

جلسه ۷۳ دریافت

جلسه ۷۴ دریافت

جلسه ۷۵ دریافت

جلسه ۷۶ دریافت

جلسه ۷۷ دریافت

جلسه ۷۸ دریافت

جلسه ۷۹ دریافت

جلسه ۸۰ دریافت

جلسه ۸۱ دریافت

جلسه ۸۲ دریافت

جلسه ۸۳ دریافت

جلسه ۸۴ دریافت

جلسه ۸۵ دریافت

جلسه ۸۶ دریافت

جلسه ۸۷ دریافت

جلسه ۸۸ دریافت

جلسه ۸۹ دریافت

جلسه ۹۰ دریافت

جلسه ۹۱ دریافت

جلسه ۹۲ دریافت

جلسه ۹۳ دریافت

جلسه ۹۴ دریافت

جلسه ۹۵ دریافت

جلسه ۹۶ دریافت

جلسه ۹۷ دریافت

جلسه ۹۸ دریافت

جلسه ۹۹ دریافت

جلسه ۱۰۰ دریافت

جلسه ۱۰۱ دریافت

جلسه ۱۰۲ دریافت

جلسه ۱۰۳ دریافت

جلسه ۱۰۴ دریافت

جلسه ۱۰۵ دریافت

جلسه ۱۰۶ دریافت

جلسه ۱۰۷ دریافت

جلسه ۱۰۸ دریافت

جلسه ۱۰۹ دریافت

جلسه ۱۱۰ دریافت

جلسه ۱۱۱ دریافت

جلسه ۱۱۲ دریافت

جلسه ۱۱۳ دریافت

جلسه ۱۱۴ دریافت

جلسه ۱۱۵ دریافت

جلسه ۱۱۶ دریافت

جلسه ۱۱۷ دریافت