دوره آنلاین
163 دانش‌پژوه
هدیه18800 تومان10000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۸۸ فایل صوتی است. که به دلیل استقبال فراوان عزیزان با تخفیف به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان عرضه می شود.

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره بدایةالحکمه به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته بندی بدایه‌الحکمه) مراجعه فرمایید.

تذکر: دانلود کامل و فشرده دوره  ذیل درس ۱ و دانلود به صورت تک به تک ( اما همه در یک صفحه) ذیل درس دوم قرار داده شده است

دوره جامع بدایه الحکمه، در واقع تلفیق سه دوره قبل بوده و مجموعا شامل ۱۸۸ جلسه است. تلفیق جلسات به صورت زیر است:

جلسات ۱-۸ متعلق به دوره دوم جلسات اول تا هشتم

جلسات ۹-۱۴ متعلق به دوره سوم جلسات اول تا ششم.

جلسات ۱۵-۷۸ متعلق به دوره دوم جلسات سیزدهم تا هفتاد و ششم.

جلسات ۷۹-۹۴ متعلق به دوره اول جلسات شصت و یکم تا هفتاد و ششم.

جلسات ۹۵-۱۱۳ متعلق به دوره سوم جلسات شصت و ششم تا هشتاد و چهارم.

جلسات ۱۱۴-۱۸۸ متعلق به دوره دوم جلسات یکصد و دهم تا یکصد و هشتاد و چهارم.

توضیح بیشتر:
دوره جامع، جمع سه دوره است.
در دوره دوم تدریس بدایه، استاد یک مرحله را تدریس نفرمودند و آن را به دوره اول ارجاع دادند تا دوستان آن جلسات را گوش دهند.
در دوره سوم تدریس بدایه، استاد سه مرحله را به دوره های اول و دوم ارجاع دادند.
در دوره جامع، تلفیقی از این سه دوره انجام شده است. یعنی مثلا برخی از مراحل را از دوره اول و برخی را از دوره دوم و برخی از مراحل را از دوره سوم انتخاب کرده ایم.
البته اینکار به پیشنهاد استاد و با راهنمایی ایشان انجام شده است.

در واقع کسانی که می خواهند بدایه را به طور کامل نزد استاد امینی‌نژاد فراگیرند بهتر است که این دوره را گوش دهند. جمع سه دوره دیگر  است.

در هر صورت با وجود فرصت بیشتر می توان سه دوره را به طور کامل گوش داد.

بخش 2جلسات 9-14 متعلق به دوره سوم جلسات اول تا ششم
درس 99
درس 10
درس 11
درس 12
درس 13
بخش 3جلسات 15-78 متعلق به دوره دوم جلسات سیزدهم تا هفتاد و ششم
درس 1515
درس 16
درس 17
درس 18
درس 19
درس 20
درس 21
درس 22
درس 23
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 30
درس 31
درس 32
درس 33
درس 35
درس 36
درس 37
درس 38
درس 39
بخش 4جلسات 15-78 متعلق به دوره دوم جلسات سیزدهم تا هفتاد و ششم
درس 4141
درس 42
درس 43
درس 44
درس 45
درس 46
درس 47
درس 48
درس 49
درس 51
درس 52
درس 53
درس 54
درس 55
درس 56
درس 57
درس 58
درس 59
درس 61
درس 62
درس 63
درس 64
درس 65
درس 66
درس 67
درس 68
درس 69
درس 71
درس 72
درس 73
درس 74
درس 75
درس 77
درس 7878
بخش 5جلسات 79-94 متعلق به دوره اول جلسات شصت و یکم تا هفتاد و ششم
درس 7979
درس 80
درس 81
درس 82
درس 83
درس 84
درس 85
درس 86
درس 87
درس 89
درس 90
درس 91
درس 92
درس 93
بخش 6جلسات 95-113 متعلق به دوره سوم جلسات شصت و ششم تا هشتاد و چهارم
درس 9595
درس 96
درس 97
درس 98
درس 99
درس 100
درس 101
درس 102
درس 103
درس 105
درس 106
درس 107
درس 108
درس 109
درس 110
درس 111
درس 112
بخش 7جلسات 114-188 متعلق به دوره دوم جلسات یکصد و دهم تا یکصد و هشتاد و چهارم
درس 114114
درس 115
درس 116
درس 117
درس 118
درس 119
درس 120
درس 121
درس 122
درس 124
درس 125
درس 126
درس 127
درس 128
درس 129
درس 130
درس 131
درس 132
درس 134
درس 135
درس 136
درس 137
درس 138
درس 139
درس 140
درس 141
درس 142
درس 144
درس 145
درس 146
درس 147
درس 148
درس 149
بخش 8جلسات 114-188 متعلق به دوره دوم جلسات یکصد و دهم تا یکصد و هشتاد و چهارم
درس 151151
درس 152
درس 153
درس 154
درس 155
درس 156
درس 157
درس 158
درس 159
درس 161
درس 162
درس 163
درس 164
درس 165
درس 166
درس 167
درس 168
درس 169
درس 171
درس 172
درس 173
درس 174
درس 175
درس 176
درس 177
درس 178
درس 179
درس 181
درس 182
درس 183
درس 184
درس 185