دوره آنلاین
5 دانش‌پژوه
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام
بخش 1اقتصاد در شرایط تحریم
درس 1قسمت اول
درس 2قسمت دوم
درس 4قسمت چهارم
بخش 2دانلود و مشاهده کامل