دوره آنلاین
10 دانش‌پژوه
هدیه9000 تومان
ثبت‌نام در دوره
بخش 1نمط اول: 22 جلسه
درس 2
درس 4
درس 6
درس 8
درس 10
درس 12
درس 14
درس 16
درس 18
درس 20
درس 22
بخش 2نمط دوم: 25 جلسه
درس 23
درس 24
درس 25
درس 26
درس 27
درس 28
درس 29
درس 30
درس 31
درس 32
درس 33
درس 34
درس 35
درس 36
درس 37
درس 38
درس 39
درس 40
درس 41
درس 42
درس 43
درس 44
درس 45
درس 46
درس 47
بخش 3نمط سوم: 39 جلسه
درس 48
درس 49
درس 50
درس 51
درس 52
درس 53
درس 54
درس 55
درس 56
درس 57
درس 58
درس 59
درس 60
درس 61
درس 62
درس 63
درس 64
درس 65
درس 66
درس 67
درس 68
درس 69
درس 70
درس 71
درس 72
درس 73
درس 74
درس 75
درس 76
درس 77
درس 78
درس 79
درس 80
درس 81
درس 82
درس 83
درس 84
درس 85
درس 86
بخش 4نمط چهارم تا هشتم: موجود نیست
بخش 5نمط نهم: 29 جلسه
درس 88
درس 89
درس 90
درس 91
درس 92
درس 93
درس 94
درس 95
درس 96
درس 97
درس 98
درس 99
درس 100
درس 101
درس 102
درس 103
درس 104
درس 105
درس 106
درس 107
درس 108
درس 109
درس 110
درس 111
درس 112
درس 113
درس 114
درس 115
درس 116
بخش 6نمط دهم: 19 جلسه
درس 117
درس 118
درس 119
درس 120
درس 121
درس 122
درس 123
درس 124
درس 125
درس 126
درس 127
درس 128
درس 129
درس 130
درس 131
درس 132
درس 133
درس 134
درس 135
بخش 7دانلود نمط ها به صورت یکجا ( کیفیت بالا)
درس 136دانلود نمط اول
درس 137دانلود نمط دوم
درس 138دانلود نمط سوم
درس 139دانلود نمط نهم
درس 140دانلود نمط دهم
بخش 8دانلود همه نمط ها با کیفیت پایین