دوره آنلاین
37 دانش‌پژوه
هدیه13400 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۳۴ فایل صوتی است.

توجه: برای بحث و گفتگو درباره اشارات و تنبیهات به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته بندی اشارات) مراجعه فرمایید.

۱۳۴ فایل صوتی با کیفیت اشارات و تنبیهات

در این دوره فایل‌های صوتی اشارات و تنبیهات به صورت دانلود و مشاهده تکی و همچنین دانلود یکجا به صورت فایل فشرده قرار داده شده است:

نمط اول ۲۲ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط دوم ۲۵ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط سوم: ۳۹ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط چهارم تا هشتم: موجود نیست

نمط نهم: ۲۹ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط دهم: ۱۹ جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

برای مشاهده هر  ۱۳۴ فایل صوتی با کیفیت لطفاً روی لینک سبز رنگ پرداخت سمت راست کلیک فرمائید. پس از آن با ورود مجدد به صفحه دوره و کلیک دوباره روی لینک سبز رنگ (‌نوشته آن بعد از پرداخت می‌شود دوره را شروع کنید) همه فایل‌ها در دسترس شما خواهند بود.

بخش 1نمط اول: 22 جلسه
درس 1دانلود و مشاهده 22 جلسه به صورت تک تک
درس 2دانلود به صورت فایل فشرده و با کیفیت
بخش 2نمط دوم: 25 جلسه
درس 3دانلود و مشاهده فایلها به صورت تکی 25 جلسه با کیفیت
درس 4دانلود نمط دوم به صورت یکجا و فایل با کیفیت
بخش 3نمط سوم: 39 جلسه
درس 5دانلود و مشاهده به صورت تکی 39 جلسه نمط اول
درس 6دانلود بصورت یکجا و فایل فشرده با کیفیت
بخش 4نمط چهارم تا هشتم: موجود نیست
بخش 5نمط نهم: 29 جلسه
درس 8دانلود و مشاهده فایلها به صورت تکی 29 جلسه با کیفیت
درس 9دانلود فایلهای با کیفیت به صورت یکجا و فایل فشرده
بخش 6نمط دهم: 19 جلسه
درس 10دانلود و مشاهده به صورت تکی 19 جلسه نمط دهم
درس 11دانلود فایلهای با کیفیت به صورت یکجا و فایل فشرده
بخش 7دانلود همه نمط ها با کیفیت پایین