09126522810
دسته بندی

مقالات دکتر دانایی‌فرد

مقاله: کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟

کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟ مقاله ۶، دوره ۱۰، ویژه نامه پیاپی ۴۶، بهار...
ادامه مطلب

مقاله: توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری

توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید...
ادامه مطلب

مقاله: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟!

استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! http://mri.modares.ac.ir/article_2410.html استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری...
ادامه مطلب

مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر

مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: اندازه‌گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و...
ادامه مطلب

مقاله: کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار سیاسی در سازمان

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر مقاله: تحقق رفاه ملی از رهگذر...
ادامه مطلب

مقاله: تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت‌پذیری ملی

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر مقاله: کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری...
ادامه مطلب

مقاله: کاوشی بر الگوی پیشایندهای راست کرداری مدیران در سازمان‌های دولتی: مطالعۀ کیفی

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر مقاله: کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل‌گیری...
ادامه مطلب

مقاله: طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! مقاله: ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر مقاله: به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی...
ادامه مطلب