09126522810
دسته بندی

دکتر سید مهدی الوانی

مقاله: ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی

ارسال شده دردی ۱۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خنیفر، حسین؛ حاجی ملامیرزایی، حامد؛...
ادامه مطلب