دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

تحلیلی بر سؤال‌های استعداد تحصیلی آزمون دکتری

بسم الله الرحمن الرحیم

نویسنده: دکتر اکبر شهیدی تبار

تحلیلی بر سؤال‌های استعداد تحصیلی آزمون دکتری

استعداد تحصیلی دکتری برای کلیه رشته ها به جز فنی از چهار فصل منطقی، درک مطلب، کمیتی و تحلیلی تشکیل شده است.

فصل منطقی از هشت مبحث: فرض پنهان، رفع تناقض، درک مطلب، تکمیل متن، تقویت استدلال، تعیین نقش جملات، تضعیف استدلال و پاسخ به سوال تشکیل شده است.

تعداد سوالات مباحث هشتگانه فصل منطقی در کنکورهای دکتری ۹۳ تا ۹۷ برای کلیه رشته ها به شرح ذیل است:

 

تعداد سوالات فرض پنهان مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال ­های گذشته

علوم انسانی علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی علوم پزشکی

۹۷

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ —–

۱

۱

۹۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ —–

———

۹۵

۱ ۱ ۱ ۲ —–

———

۹۴

۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ —–

———

۹۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ —–

۱

 

تعداد سوالات رفع تناقض مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال­ های گذشته

علوم انسانی علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی

علوم پزشکی

۹۷

۱ ۱ —-

۹۶

—-

———

۹۵

۲ ۱ —-

———

۹۴

۱ ۱ —-

———

۹۳ ۱ ۱ —-

 

تعداد سوالات درک مطلب بخش استدلال منطقی مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال­ های گذشته

علوم انسانی علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی علوم پزشکی

۹۷

۱ ۲ ۲ —- ۲

۹۶

۱ ۱ ۱ ۱ —-

———

۹۵

۱ ۲ ۱ ۱ —-

———

۹۴

۱ ۱ ۲ ۱ —-

———

۹۳

۱ —-

۱

 

تعداد سوالات درک مطلب بخش استدلال منطقی مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال­ های گذشته

علوم انسانی علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی

علوم پزشکی

۹۷

۱ ۲ ۲ —- ۲

۹۶

۱ ۱ ۱ ۱ —-

———

۹۵

۱ ۲ ۱ ۱ —-

———

۹۴

۱ ۱ ۲ ۱ —-

———

۹۳

۱ —-

۱

 

تعداد سوالات تقویت استدلال مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال­ های گذشته

علوم انسانی علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی

علوم پزشکی

۹۷

۱ ۱ ۱ ۱ —–

۹۶

۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ —–

———

۹۵

۱ —–

———

۹۴

۱ ۱ ۱ —–

———

۹۳

۱ ۳ ۲ —–

۱

 

تعداد سوالات تعیین نقش جملات مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال­ های گذشته

علوم انسانی علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی علوم پزشکی

۹۷

۱ ۱ ۱ —- ۱

۱

۹۶

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ —-

———

۹۵

۱ ۱ —-

———

۹۴

۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ —-

———

۹۳

۱ —-

۱

 

تعداد سوالات تضعیف استدلال مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال­های گذشته

علوم انسانی

علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی

علوم پزشکی

۹۷

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ —- ۱

۱

۹۶

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ —-

———

۹۵

۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ —-

———

۹۴

۱ ۱ ۱ ۲ —-

———

۹۳

۲ ۱ ۳ ۱ —-

۲

 

تعداد سوالات پاسخ به سوال مطرح شده در کنکورهای استعداد تحصیلی دکتری در سال­های گذشته

علوم انسانی علوم پایه هنر زبان کشاورزی دامپزشکی فنی

علوم پزشکی

۹۷

۱ ۱ —-

۹۶

—-

———

۹۵

۱ —-

———

۹۴

۱ —-

———

۹۳

۱ ۱ —-

۱

 

برای حل سوالات هر یک از مباحث هشتگانه در بخش منطقی، نکاتی وجود دارد که داوطلبان عزیز می توانند با مطالعه آن نکات به سوالات بخش منطقی استعداد تحصیلی دکتری با آسودگی خاطر پاسخ دهند.

جهت آشنایی با نکات هر یک از مباجث، داوطلبان عزیز می توانند به صفحه اختصاصی دوره‌ها در سایت ویدرس مراجعه کنند.

دیدگاه‌ها (0)