کارگاه Microsoft Excel 2013

(1 امتیاز)
نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

کارگاه Microsoft Word 2013

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه8
هدیهرایگان

کارگاه آموزشی PowerPoint 2013

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه4
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره