کارگاه Microsoft Excel 2013

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه5
هدیه8000 تومان
ثبت‌نام در دوره

کارگاه Microsoft Word 2013

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیهرایگان

کارگاه آموزشی PowerPoint 2013

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه2
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره