بیوگرافی

مرتبه علمی: استاد سمت : هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران مدیر گروه مطالعات اسلامی پست الکترونیک : pourezzat[AT]ut.ac.ir تلفن : 61117665