کار اجراییرئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
تخصصعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
تخصصتئوری سازمان، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

بیوگرافی

دکتر میثم لطیفی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت است. وی در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت را بر عهده دارد و عضو گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی است.