تخصصعضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
تخصصمدیریت استراتژیک

بیوگرافی

دکتر وحید خاشعی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.