اقتصاد نفت و گاز: آناتومی (‌کالبدشکافی) یک بحران نفتی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیه12000 تومان
ثبت‌نام

مدیریت قراردادهای نفت و گاز: قرارداد معاوضات نفت خام ایران

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه17000 تومان
ثبت‌نام
مدیریت قراردادهای نفت و گاز قرارداد بیع متقابل

مدیریت قراردادهای نفت و گاز: قرارداد بیع متقابل

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیه17000 تومان
ثبت‌نام

تحلیلی بر تاریخ اندیشه‌های اقتصادی: دکتر درخشان

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه2
هدیه24000 تومان
ثبت‌نام

بومی‌سازی علم اقتصاد: دکتر درخشان

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه12000 تومان
ثبت‌نام