دوره فشرده عرفان نظری ( ویدئویی): استاد امینی نژاد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام در دوره

ظرفیت‌شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام +ویدئو

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه3000 تومان
ثبت‌نام در دوره

آیین‌های سلوکی از نگاه مشروعیت دینی: استاد امینی‌نژاد (ویدئو)

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه3000 تومان
ثبت‌نام در دوره

نسبت عرفان و تشیع: مقدمه درس شرح فصوص‌الحکم

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه4
هدیه3000 تومان
ثبت‌نام در دوره
تمهید القواعد: استاد امینی‌نژاد

تمهید القواعد: استاد امینی‌نژاد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه1
هدیه10000 تومان
ثبت‌نام در دوره

تأملاتی در باب فهم قرآن: استاد امینی‌نژاد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه2
هدیه3000 تومان
ثبت‌نام در دوره

مبانی و اصول عرفان نظری: استاد امینی‌نژاد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه6
هدیه8000 تومان
ثبت‌نام در دوره

سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان اسلامی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه9
هدیهرایگان
ثبت‌نام در دوره

بدایة‌الحکمة (دوره سوم تدریس):استاد امینی‌نژاد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام در دوره

بدایة‌الحکمة (دوره جامع):استاد امینی‌نژاد

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه20
هدیه9000 تومان
ثبت‌نام در دوره