09126522810

دروس اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی رشته مدیریت: دکتر وحید خاشعی

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه3
هدیهرایگان
ثبت‌نام

چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

نوعدوره آنلاین
دانش‌پژوه12
هدیهرایگان
ثبت‌نام
})