09126522810

۱۸ دی ۱۳۹۶

مقاله: درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

/
دیدگاه0
/
کلمات کلیدی

درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت
مقاله ۲، دوره ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، صفحه ۳۷-۶۹
نویسندگان
عادل آذر۱؛ میثم لطیفی ۲
۱دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
۲دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
انتخاب کارکنان و مدیران در بخش دولتی از ابعاد مختلفی همچون قوانین و مقررات، فرایندها و حتی معیارهای شخصیتی و عملکردی، با موارد مشابه در بخش‌های دیگر متفاوت است. هر ساله تعدادی از مدیران دولتی در سطوح مختلف عالی، میانی و عملیاتی جابجا می‌شوند. سؤال این است که آیا برای چنین عزل و نصب‌هایی، ملاک و معیار قابل قبولی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، معیارهای مذکور در مقایسه با یکدیگر از چه درجه اهمیتی برخوردارند؟ با عنایت به تأکید بر شایسته‌سالاری در قانون خدمات کشوری و تعیین پست‌های مدیریتی حرفه‌ای و ثابت در قانون مذکور، این مقاله به بررسی الزامات ساختاری و فرایندی و شناسایی معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی-به جهت اهمیت جایگاه ایشان- پرداخته است. از این رو، با بررسی پیمایشی- کتابخانه‌ای منابع منتشرشده در خصوص ساختارها و فرایندهای انتخاب، ضمن معرفی مراکز ارزیابی و بهبود عملکرد مدیران به‌عنوان الگوی ساختاری مناسب، پنج دسته از معیارهای کلی خصوصیات و ویژگی‌های فردی، مهارت‌های مدیریتی، توانایی‌های فردی، نحوه ارزیابی و تعامل مقامات مافوق و میزان پذیرش و همکاری کارکنان، به‌‌عنوان معیار انتخاب مدیران منابع انسانی از طریق روش دلفی معرفی و توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) رتبه‌بندی شده‌اند.
کلیدواژه ها
انتصاب؛ مدیران منابع انسانی بخش دولتی؛ مرکز ارزیابی و توسعه؛ وظایف مدیران؛ نقش‌های مدیران؛ شایستگی‌های مدیران؛ مهارت‌های مدیران

عنوان مقاله [English]
An Introduction to the Process Requirements and Criteria of Governmental Human Resource Manager’s Selection
نویسندگان [English]
Adel Azar1؛ Meisam Latifi2
چکیده [English]
It seems that selection of employees and managers in the government is different from other that of sectors due to rules and regulations, processes, characteristics and performance criteria. Managers are changed, but the question is whether there are acceptable criteria and mechanisms for this turnovers. Is there priority for criteria? This article with emphasis on meritocracy that clearly expressed in public service law subjects to propose process and criteria for selecting managers in human resource management in government. We used survey method and AHP questionnaire to find criteria and weighting them and Delphi method to propose a justified process. There are five dimensions, personal characteristics, managerial skills, communications with superiors, acceptance with coworkers and subordinates those should be considered in selection through assessment and development centers as a well sounded process.It seems that the selection of employees and managers in the government is different from that of other sectors due to rules and reguations, processes, characteristics and performance criteria. Managers are changed, but the question is whether there are any acceptable criteria and mechanisms for this turnover. If yes, what is the relative importance of each? This article, in regard to the emphasis put on meritocracy as clearly expressedin public service law, has made a survey of the structural and procedural requirements and the criteria used in selecting governmental human resource managers. The survey method and AHP questionnaire have been used to find the criteria, and Delphi method to propose a justified process. The results is five ranking principles for selecting managers: personal characteristics, managerial skills, personal skills, communication with one’s superiors and acceptance by coworkers and subordinates.
کلیدواژه ها [English]
Appointment and selection, assessment and development centers, managers duty, managers roles, managers competencies, managers skills
مراجع

رضاییان، علی (۱۳۸۱)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

سعادت، اسفندیار (۱۳۸۲)، مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم.

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۲)، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

سید جوادین، سیدرضا (۱۳۸۱)، مبانی سازمان مدیریت، تهران: نشر نگاه دانش.

سید جوادین، سیدرضا (۱۳۸۱)، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نشر نگاه دانش.

عاصمی‌پور، محمدجواد (۱۳۷۱)، طراحی و تبیین نظامات انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی (موضوع بند ۸ اهداف برنامه ۵ ساله اول)، پایان‌نامه دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت، دانشگاه تهران.

غفاریان، وفا (۱۳۷۹)، شایستگی‌های مدیریتی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

«قانون‌ مدیریت ‌خدمات ‌کشوری (۲۹/۸/۱۳۸۶)»، روزنامه رسمی ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران، سال ۶۳، شماره ۱۸۲۷۱.

لطیفی، میثم (۱۳۸۳)، شناسایی و وزن‌دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق‌(ع).

لطیفی، میثم و مشبکی، اصغر (۱۳۸۴)، «ایجاد مراکز ارزیابی، مهم‌ترین گام برای استقرار نظام شایسته‌سالاری در بخش دولتی ایران»، تهران: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.

مدیران سایه (۱۳۷۷)، تهران: شرکت برق منطقه‌ای تهران.
Ballantyne, Iain, Poah, Nigel (2004), Assessment and development centers, 2ed, England: Gower.

Bohlander, George W. (1998), Managing Human Resource, 11th ed., USA: south-western college publishing.

Boyatzis, R. E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York: John Wiley & Sons.

Byham,William C. (2004), “The Assessment Center method, Application, and Technologies”, http://assessmentcenters.org/articles.

Chong, E.(1997), “A Comparative Study of the Managerial competences and Performance of British Managers and Singaporean Public Sector Managers”, Henley working Paper.

Cockerill, A. P., Schroeder, H. M. & Hunt, J. W. (1993). “Validation Study into the High Performance managerial Competencies”, London Business School.

IversonOleI. (2000), “Managing people towards a multicultural workforce”, presented at the 8th world congress on Human Resource Management, Paris.

Katz, Robert L. (1955), “Skills of an Effective Administrator”, Harvard Business review, Vol. 33,No 1.

Kierstead, James (1998), “Competencies and KSAO`s”, Public Service Commission of Canada.

Lowery, Philip E. ( 1996), “A Survey of the Assessment center process in public sector”, personnel management, vol. 25, No 3.

McClelland, D. ( 1976), A guide to job competence assessment, Boston: McBer and Co.

Mintzberg, H. (1973), The Nature of Managerial work. New York:Harper Row.

Munchus, Geroge, McArthur, Barbara, “Revisiting the historical use of the assessment centre in management selection and development”, Journal of Management Development, Jan 1991 vol.10 No.1 pp.5-9.

Schroder, H.M. (1989), Managerial Competence: The Key to Excellence. Iowa: Kendal/Hunt, Dubuque.

Spencer, L., Spencer, S. ( 1993), Competence at Work: Models for Superior Performance, New York: John Wiley & Sons.

Stryker, Perrin (1954), The Growing Pains of executive Development, Advanced Management.

ارسال پاسخ